Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 13 (z celkem 13 nalezených)

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (XIII.)

Ji?í Luká? - MySQL - 28. 06. 2002 - 32049 přečtení

Po del?í pauze op?t vítám v?echny databázové nad?ence u dal?ího v po?adí ji? t?ináctého dílu na?eho seriálu "MySQL aneb u?íme se SQL jazyk", ve kterém vám uká?i, jak velmi jednodu?e naplnit tabulku A daty z tabulky B bez pou?ití jakéhokoliv meziskladu ?i jiné pomocné "berli?ky" a také vám p?edvedu, jak získat z MySQL DB serveru n?jaké zajímavé informace o va?í databázi a tabulkách.

Celý článek... | Počet komentářů: 29 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (XII.)

Ji?í Luká? - MySQL - 25. 09. 2001 - 28384 přečtení

Vítám v?echny databázové nad?ence u dne?ního dvanáctého dílu na?eho seriálu "MySQL aneb u?íme se SQL jazyk", ve kterém vám uká?i, jak jednodu?e lze zajistit automatické ?íslování nov? p?idaných ?ádk? do tabulky, jak zalo?it a zru?it novou respektive ji? existující databázi a mo?ná vám také povím n?co málo o ... (- no, nechte se p?ekvapit!)

Celý článek... | Počet komentářů: 1168 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (XI.)

Ji?í Luká? - MySQL - 29. 05. 2001 - 30874 přečtení

Po del?í odmlce vás op?t vítám p?i ?tení dal?ího jedenáctého dílu na?eho seriálu "MySQL aneb u?íme se SQL jazyk", ve kterém si uká?eme jak jednodu?e lze zjistit, jaké databáze a tabulky aktuáln? spravuje vá? rela?ní DB server MySQL, jak omezit mno?ství dat (?ádk? z tabulky) zaslaných na výstup va?im DB serverem a v neposlední ?ad? vám také p?edvedu jak zajistit automatické ?íslování (auto_increment) nov? vkládaných ?ádk? do tabulky.

Celý článek... | Počet komentářů: 10 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (X.)

Ji?í Luká? - MySQL - 22. 01. 2001 - 71381 přečtení

Vítám vás u jubilejního desátého dílu na?e seriálu "MySQL aneb u?íme se SQL jazyk", ve kterém si uká?eme, jak modifikovat strukturu ji? existující tabulky bez toho, abychom ji nejprve celou zru?ily a posléze op?t zalo?ily. Dále si ?ekneme, jak lze v MySQL spustit SQL script a úpln? na konec vám mo?ná stihnu ukázat, jak jednodu?e lze zjistit, jaké databáze a tabulky aktuáln? spravuje vá? rela?ní DB server MySQL.

Celý článek... | Počet komentářů: 27 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (IX.)

Ji?í Luká? - MySQL - 29. 11. 2000 - 27605 přečtení

Vítám v?echny p?íznivce rela?ních databázových systém? u dne?ního - v po?adí ji? devátého dílu - seriálu "MySQL aneb u?íme se SQL jazyk", v jeho? úvodu nejprve dokon?íme kapitolu v?novanou SQL p?íkazu DELETE, abychom se dále mohli neru?en? v?novat nové kapitole s názvem: "Úprava hodnot v tabulkách".

Celý článek... | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (VIII.)

Ji?í Luká? - MySQL - 31. 10. 2000 - 30184 přečtení

Zhruba po m?sí?ní pomlce vás op?t vítám u dal?ího v po?adí ji? osmého dílu na?eho seriálu "MySQL aneb u?íme se SQL jazyk", který si klade za cíl seznámit vás prost?ednictvím databázového serveru MySQL s rela?ními databázovými systémy a SQL jazykem.

Dnes dokon?ím výklad SQL p?íkazu SELECT a za?nu výklad p?íkazu DELETE, s jeho? pomocí se vymazávají data z tabulky, nikoli v?ak tabulka samotná (viz. pátý díl)!


Celý článek... | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (VII.)

Ji?í Luká? - MySQL - 25. 09. 2000 - 29805 přečtení

Vítám v?echny na?e ?tená?e, kte?í se utrhli od svých televizních p?ijíma?? a p?edev?ím od d?ní v australském m?st? Sydney, které hostí 27. letní olympijské hry a rozhodli se nav?tívit na?e webové stránky a to nejen "v my?lenkách", ale i fyzicky, tedy zápisem na?í URL adresy do "p?íkazového ?ádku" va?eho Internet browsera.

Celý článek... | Počet komentářů: 1102 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (VI.)

Ji?í Luká? - MySQL - 26. 08. 2000 - 30874 přečtení

Po men?í letní p?estávce strávené u vody ve stínu lípy a "k?iku" hrajících si d?tí vás op?t vítám u dal?ího v po?adí ji? ?estého pokra?ování na?eho seriálu o SQL jazyku, ve kterém si uká?eme, jak z na?í pokusné tabulky "dostat" po?adované informace a mo?ná i n?co více ...

Celý článek... | Počet komentářů: 16 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (V.)

Ji?í Luká? - MySQL - 30. 07. 2000 - 31895 přečtení

Vítám v?echny SQL p?íznivce u dne?ního v po?adí ji? pátého dílu na?eho seriálu o MySQL databázovém serveru, ve kterém si nejprve uká?eme jak ru?it námi d?íve zalo?ené tabulky a poté se naopak nau?íme, jak do na?í tabulky n?jaká data vlo?it. No, nebudu ji? dále zbyte?n? plýtvat Va?im drahocenným ?ase a rovnou se vrhnu na vysv?tlování vý?e nastín?ných témat.

Celý článek... | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (IV.)

Ji?í Luká? - MySQL - 24. 07. 2000 - 32907 přečtení

Usedám ke svému po?íta?i a levou rukou na slepo hledám spína? elektrického nap?tí velký jako koruna umíst?ní p?i pravé stran? "bedny". Sou?asn? ledabyle pohlédnu skrze otev?ené ?aluzie pravým koutkem oka ven a hlavou mi jakou blesk proletí ironická poznámka týkající se sou?asného velmi chladného léta. Pozoruji ?edé tetelící se mraky a zárove? tisknu svým levým ukazová?kem nyní ji? nalezený spína?. V "bedn?" to lupne, obrazovka zajisk?í a po?íta? o?ívá. ...

... (o pár minut déle) ... dvoj-klikem spou?tím soubor mysql.exe a uvádím tak v ?innost obslu?nou utilitu, s její? pomocí budu moci pracovat s jakoukoli databází spravovanou MySQL databázovým serverem. Do p?íkazového ?ádku vpisuji následující text: "CONNECT Test" a po?aduji jeho vykonání stiskem klávesy <ENTER>. "Po?íta?" mi odpoví výpisem o stavu p?ipojení, které obsahuje ?íslo p?ipojení a jméno p?ipojené databáze, a ?eká na dal?í p?íkaz.


Celý článek... | Počet komentářů: 22 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (III.)

Ji?í Luká? - MySQL - 06. 07. 2000 - 42534 přečtení

Vítám vás v?echny u dne?ního ji? v po?adí t?etího pokra?ování na?eho seriálu "MySQL aneb u?íme se SQL jazyk", jeho? prost?ednictvím se vám (- na?im ?tená??m) sna?íme alespo? trochu p?iblí?it technologie, které jsou "hlavní ta?nou silou" dne?ního moderního obchodního sv?ta.

A jaké je hlavní téma dne?ního dílu? ...


Celý článek... | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (II.)

Ji?í Luká? - MySQL - 29. 06. 2000 - 39372 přečtení

Srde?n? zdravím v?echny "?ílence", kte?í se nebojí zkusit n?co nového, ale i ty, kte?í sem jen zabloudili a nev??í, jaké "super v?ci se zde nau?í"! Av?ak dost "sebechvály", nastal ?as SQL jazyka a jednoho výborného databázového serveru s p?ízna?ným názvem MySQL.

Celý článek... | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (I.)

Ji?í Luká? - MySQL - 22. 06. 2000 - 50842 přečtení


Celý článek... | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.