Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Office

Microsoft Word-tip, díl osmý

Ji?í Luká? - Office - 30. 09. 1999 - 38097 přečtení

U?ite?né (p?íli? neznámé) klávesové zkratky a u?ivatelská konfigurace Wordu.

Po opravdu dlouhé, p?edlouhé odmlce se op?t vracím k jednomu z na?ich nepravidelných seriál? s názvem: Microsoft Word-tip, jeho? prost?ednictvím se vám sna?ím p?edat v?echny své znalosti, rady a tipy, které vám pomohou "u ko?írovat" vá? nezbedný kancelá?ský software. Náplní dne?ní, ji? v po?adí osmého dílu, jsou ...

U?ite?né (p?íli? neznámé) klávesové zkratky a u?ivatelská konfigurace Wordu

P?edem mého krátkého, av?ak doufám velmi prosp??ného povídání o p?íli? neznámých, ale u?ite?ných klávesových zkratkách, bych vás rád upozornil na skute?nost, ?e v?t?ina nejvíce pou?ívaných (dá se tedy ?íci "b??ných") úkon? má ve Wordu svou klávesou zkratku, která se velmi ?asto nalézá p?ímo na pravé stran? vedle tohoto úkonu volaného skrze výb?rové menu. Tak nap?.: úkon "Vlo?it" lze provést sou?asným dvojstiskem kláves "Ctrl" a "V".

Nyní ji? v?ak s chutí p?istupme k samotným tip?m:

(Abychom si rozum?li: Znaménko plus mezi jednotlivými názvy kláves, jen? mají být stisknuty, neznamená nic jiného, ne?-li: P?idr? stisknutou p?edchozí klávesu ?i klávesy a stiskni následující klávesu!)

Ctrl+Shift+Home - Tuto klávesovou zkratku lze aplikovat kdekoli v dokumentu a zp?sobí výb?r ve?kerého textu (ozna?ení textu do bloku) od aktuální pozice v dokumentu a? po první ?ádek dokumentu.

Ctrl+Shift+End - Provádí to samé jako p?edchozí klávesová zkratka s tím rozdílem, ?e nep?echází na první pozici v dokumentu, nýbr? na poslední, tedy na úplný konec dokumentu.

Ctrl+B - P?evede v?echen vybraný text na (p?i opakovaném stisku: zp?t) tu?n? psaný text (= Bold).

Ctrl+I - P?evede v?echen vybraný text na (p?i opakovaném stisku: zp?t) kurzívou psaný text (= Italics).

Ctrl+U - P?evede v?echen vybraný text na (p?i opakovaném stisku: zp?t) podtr?en? psaný text (= Underline).

Ctrl+Shift+Space - Zp?sobuje vlo?ení tzv. "tvrdé mezery" mezi jednotlivými slovy a aplikuje se nej?ast?ji p?ed p?edlo?kami (v, k, ...) a spojkami (a, ...), které by nem?li z?stat jako poslední slova na ?ádku. Vlo?ení tvrdé mezery (- která ob? slova jakoby slepí k sob?) mezi po?adovaná slova si lze jednodu?e ov??it p?epnutím do zapnuté (= stisknuté) polohy p?epínací ikony "Zobrazit nebo skrýt", která se nalézá na "Standardním" nástrojovém panelu hned nalevo vedle m?ni?e velikosti (v procentech) náhledu na dokument s názvem "Lupa".

F4 - Zp?sobí opakování p?edchozí akce.

Bonus! T?i rychlé kliky my?í mimo dokument na levé stran? - mají za následek výb?r celého dokumentu.

S pozdravem a p?áním p?kného víkendu se lou?ím ...


[Akt. známka: 0,19 / Počet hlasů: 47] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.