Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (I.)

Ji?í Luká? - MySQL - 22. 06. 2000 - 50896 přečteníI kdy? tak trochu cítím, ?e by si tento mini-seriál ur?it? zaslou?il za?ít n?jakým men?ím "historickým úvodem" do celé problematiky nesoucím se asi v následujícím duchu ...

Po?átek databází a databázového zpracování dat m??eme nalézt v 60. letech, kdy firma IBM vytvo?ila první databázový systém zalo?ený na hierarchickém modelu. Av?ak a? v polovin? 70. let se za?aly objevovat první (na tu dobu zcela nové a? revolu?ní) databázové systémy zalo?ené na relacích a rela?ní algeb?e. 80. léta pak ji? zcela pat?í rela?ním databázím a s nimi úzce spojenému jazyku SQL (Structured Query Language), který se postupem ?asu stal tém?? jediným prost?edkem pro práci s tímto typem databázových systém?.

V sou?asné dob? se vývoj ubírá sm?rem k objektovým databázím, jejich? hlavní výhodou je mo?nost uchovávání ?irokého spektra dat - tzn. od znakových, p?es obrazová a zvuková data a? k videu.

..., tak si na druhou stranu uv?domuji, ?e i já si z t?chto historických událostí mnoho nepamatuji a jejich znalost není a? zas tak nutná, proto rad?ji p?ejdu ihned k v?ci a nebudu vás "nudit" popisem vývoje databázových systém? a k nim p?íslu?ících obslu?ných prost?edk?.

První nutnou podmínkou, kterou musíte splnit, chcete-li se tomuto tématu v?novat, je p?ítomnost n?jakého "SQL interpreta" (velmi laicky ?e?eno) na va?em po?íta?i, s jeho? pomocí budete schopni vykonávat konkrétní SQL p?íkazy a pracovat tak s n?jakou vámi zalo?enou (spravovanou) databází.

Jeliko? v?t?ina profesionálního databázového software je zalo?ena na Client/Server architektu?e a Internet je v plném rozkv?tu, rozhodl jsem se pro na?e ú?ely vyu?ít voln? ?i?itelného sharewarového a dle manuálu velmi rychlého, multi-threaded, multi-u?ivatelského a robustního SQL databázového serveru s p?ízna?ným názvem MySQL od T.c.X.

Dal?í výhodou MySQL databázového serveru je i jeho velmi lehké (a ?asto vyu?ívané) nasazení v prost?edí sít? sítí, které je z velké ?ásti realizováno prost?ednictvím PHP3 scriptovacího jazyku p?sobícího na stran? serveru.

Nu a kde tento "vynikající" software najdete? - Mo?ností je více, ale já osobn? bych nav?tívil mate?ský server na adrese www.mysql.com a vyvolal si "stahovací" ("download") sekci, kde máte mo?nost zvolit si vám vyhovující ji? kompilovanou verzi (- rozdíly jsou v podpo?e r?zných opera?ních systém?) MySQL databázového serveru a posléze ji? jen "?ekat" (hmm, tedy stahovat!). Av?ak poku? rádi vyu?íváte slu?eb "archiva?ních server?", doporu?uji vám nav?tívit následující adresu: www.download.com, kde MySQL server také zaru?en? najdete!

A na záv?r na?eho prvního "SQL sezení" jedna málo poznámka! Jeliko? velikost MySQL databázového serveru není a? zas tak malá (zhruba 4820 kB), jak si mnozí z vás mo?ná myslí, doporu?uji vám k jeho stáhnutí pou?ít stabilní a co mo?ná nejrychlej?í linku.

S p?áním p?kného "slune?ného" (- "teplého" rad?ji psát nebudu) dne se t??ím na p?í?tí "?tenou"!


[Akt. známka: 0,20 / Počet hlasů: 15] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.