Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (III.)

Ji?í Luká? - MySQL - 06. 07. 2000 - 42610 přečtení

Vítám vás v?echny u dne?ního ji? v po?adí t?etího pokra?ování na?eho seriálu "MySQL aneb u?íme se SQL jazyk", jeho? prost?ednictvím se vám (- na?im ?tená??m) sna?íme alespo? trochu p?iblí?it technologie, které jsou "hlavní ta?nou silou" dne?ního moderního obchodního sv?ta.

A jaké je hlavní téma dne?ního dílu? ...

Úvod do SQL jazyka a práce s MySQL obslu?nou utilitou

Pohodln? se usa?te, otev?ete svého oblíbeného souborového managera (nap?. Windows Commander nebo klasického OS Windows Pr?zkumníka) a aktivujte MySQL databázový server. - Aktivaci provedete spu?t?ním souboru mysqld-shareware.exe, který se nalézá v subadresá?i BIN hlavního adresá?e software MySQL.

Po této akci je MySQL databázový server spu?t?n jako slu?ba OS Windows a je schopen adekvátn? reagovat na ve?keré dotazy, které mu m??ete p?edávat nap?. prost?ednictvím obslu?né utility (, jen? budeme mimochodem hojn? vyu?ívat) nebo prost?ednictvím specifických p?íkaz? scriptovacího jazyka PHP (Professional Home Page), ke kterým se dostaneme mnohem pozd?ji.

Jak jsem ji? vý?e nazna?il, nyní nastal ten pravý ?as, spustit obslu?nou utilitu mysql.exe, jejím? prost?ednictvím budeme moci zasílat SQL p?íkazy výkonnému jádru MySQL serveru a ovliv?ovat tak DB tímto serverem spravované. (Poznámka: Tato utilita se nalézá ve stejném adresá?i jako soubor mysqld-shareware.exe.)

Po spu?t?ní obslu?né utility by se m?lo objevit následující okno s jedním aktivním "?ádkem".

MySQL okno pro zadávání SQL p?íkaz?.

I kdy? se zde p?íkazy zapisují a "aktivují" ("tém??") stejn? jako v promtu opera?ního systému MS DOS, pro jistotu si spole?n? zopakujeme n?která základní pravidla:

  • V?echny p?íkazy - krom? ?ídících a informa?ních p?íkaz?, jejich? seznam získáte zápisem klí?ového slova help do "?ádku" a jeho následným potvrzením klávesou <ENTER> - jsou ukon?eny st?edníkem (";").
  • Nedodr?íte-li p?i zápisu va?eho SQL dotazu p?edem stanovenou syntaxi daného p?íkazu, budete v?dy upozorn?ni na první místo výskytu takové chyby, co? znamená, ?e není vylou?eno, ?e p?íkaz obsahuje i n?jaké dal?í chyby syntaxe. - Syntaxe = p?edem stanovený postup skladby jednotlivých sou?ástí p?íkazu. Tzn. ur?ení jejich po?adí, mno?ství mo?ných prom?nných, atd.
  • Vyskytne-li se v p?íkazu n?jaká programu známá chyby, jste na ni slovn? upozorn?ni a je vám automatických p?echodem na nový ?istý "p?íkazový ?ádek" umo?n?no chybu napravit. - P?.: P?i ?patn? zadaném jménu tabulky v p?íkazu vám tedy MySQL nap?. oznámí následující chybové hlá?ení: "Table 'jméno_tabulky' doesn't exist".

Je?t? je nutné si uv?domit, ?e samotným spu?t?ním "obslu?né utility" mysql.exe nejste p?ipojeni k ?ádné DB, co? v praxi znamená, ?e se p?ed zapo?etím práce s n?jakou konkrétní DB musíte k dané DB nejprve p?ipojit a a? poté s ní m??ete pracovat. (Poznámka: P?ed p?ipojením k n?jaké konkrétní DB lze spou?t?t v?echny ?ídící a informa?ní p?íkazy + zakládací SQL p?íkaz.)

Základní SQL p?íkazy

  • SELECT ... výb?r (v?etn? filtrace) dat
  • INSERT ... vkládání nových dat
  • UPDATE ... úprava stávajících dat
  • DELETE ... ru?ení dat
  • CREATE TABLE ... zalo?ení nové tabulky
  • DROP TABLE ... zru?ení tabulky

I kdy? jedním z nejd?le?it?j?ích SQL p?íkaz? je p?íkaz SELECT (spolu se v?emi svými parametry), za?neme na?i pouť tímto jazykem p?íkazem CREATE TABLE, jeliko? jeho prost?ednictvím si zalo?íme svou první novou tabulku ve zku?ební DB Test.

Ná? první p?íkaz tedy zní ... ?

Omyl, ?ádné CREATE TABLE jméno_tabulky ...;, ale CONNECT Test, jeliko? jak jsem ji? vý?e ?ekl, samotné spu?t?ní "obslu?né utility" nám je?t? nezajistí p?ístup k námi po?adované DB. Ano, tak je to správn?! Nyní kdy? nám program potvrdil svým výpisem, ?e jsme p?ipojeni k DB Test, m??eme se vrhnout do zalo?ení své první tabulky.

Av?ak jeliko? samotný p?íkaz CREATE TABLE jméno_tabulky; by m?l jen velmi malou vypovídají schopnost o vlastnostech a stavb? takové tabulky, je nutné tento p?íkaz obohatit o specifikaci jednotlivých sloupc?, která se skládá z jedine?ného jméno sloupce, ur?ení datového typu + p?ípadného dal?í dodatku (nap?. aktivace "autoincrementace", atd.).

Abych zbyte?n? neprodlu?oval dne?ní "lekci", rozhodl jsem se, ?e výklad týkající se v MySQL pou?itelných "datových typ?" si nechám do p?í?tího dílu a dnes vám pouze dop?eji mo?nost opsat jeden vzorový zakládací p?íkaz, s jeho? pomocí si m??ete "otestovat funk?nost" va?eho MySQL databázového serveru.

Vzorový p?íklad:
(?ervený text ... text generovaný MySQL serverem, zelený text ... ná? p?íkaz)

mysql> CREATE TABLE pokus
    -> (jmeno char(10),
    -> cislo integer);
Query OK, O rows affected (0.05 sec)

Poznámka: Jestli?e v pr?b?hu zápisu SQL p?íkazu stisknete klávesu <ENTER> a na konci tohoto ?ádku nebude st?edník (";"), tak tuto akci obslu?ná utilita pochopí jen jako pouhý p?echod na dal?í ?ádek bez nutnosti vykonání p?íkazu! Tato vlastnost nám mimo jiné umo??uje zp?ehlednit zápisy SQL p?íkaz?.

A touto poslední poznámkou se s vámi pro dne?ek lou?ím a t??ím se na p?í?tí "virtuální" setkání.


[Akt. známka: 1,17 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.