Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (V.)

Ji?í Luká? - MySQL - 30. 07. 2000 - 31966 přečtení

Vítám v?echny SQL p?íznivce u dne?ního v po?adí ji? pátého dílu na?eho seriálu o MySQL databázovém serveru, ve kterém si nejprve uká?eme jak ru?it námi d?íve zalo?ené tabulky a poté se naopak nau?íme, jak do na?í tabulky n?jaká data vlo?it. No, nebudu ji? dále zbyte?n? plýtvat Va?im drahocenným ?ase a rovnou se vrhnu na vysv?tlování vý?e nastín?ných témat.

Ru?ení existující tabulky

Jak jsem se ji? d?íve zmínil (p?esn?ji ve t?etím dílu), tak k ru?ení jakékoli existují tabulky v na?í aktivní DB (- tedy v DB, ke které jsme zrovna p?ipojeni prost?ednictvím p?íkazu CONNECT jméno_databaze) se vyu?ívá SQL p?íkazu DROP TABLE jméno_tabulky.

Sou?asn? výhodou, ale i nevýhodou tohoto p?íkazu je jeho schopnost zru?it i tabulku, která obsahuje n?jaká data, proto Vám doporu?uji, abyste byli p?i pou?ití tohoto SQL p?íkazu maximáln? opatrní!

Vzorový p?íklad ?íslo t?i: (Zadání: Zru?te ji? d?íve zalo?enou tabulku "pokus", která je výsledkem vzorového p?íkladu ?íslo jedna.)

?e?ení:

mysql> DROP TABLE pokus;
Query OK, O rows affected (0.10 sec)

Vkládání dat do tabulky

Pro vlo?ení nových dat do jakékoli tabulky práv? aktivní DB disponuje SQL (Structured Query Language) jazyk p?íhodným p?íkazem INSERT INTO jméno_tabulky(jména_sloupc?) VALUES (vkládané_hodnoty), co? v p?ekladu z anglického do ?eského jazyka znamená "vlo?it do ... hodnoty (...)". Jeliko? syntaxe tohoto p?íkazu je p?eci jenom pon?kud "povoln?j?í", dovoluje nám zapsat tentý? p?íkaz dv?ma r?znými zp?soby.

První varianta striktn? po?ítá s tím, ?e se "vkládání" týká v?ech sloupc? dané tabulky a z tohoto d?vodu není nutné za jménem tabulky specifikovat - za pomoci názv? jednotlivých sloupc? tabulky - sloupce, kterých se tato operace týká, ?ím? se jednozna?n? zkrátí délka samotného p?íkazu, ale i ?as nutný na jeho sestrojení.

Druhá varianta naopak bere v úvahu situaci, kdy vzniká po?adavek na jednozna?nou identifikaci sloupc?, kterých se vkládání nových dat skute?n? týká a umo??uje tak zkrátit délku závorky obsahující vkládané hodnoty na skute?n? nezbytnou velikost, ?eho? se dosáhne vypu?t?ním jinak zbyte?n? zapsaných nulových hodnot.

Z obou vý?e uvedených odstavc? tedy vyplývá, ?e délka parametru vkládané_hodnoty je bu?to rovna celkovému mno?ství sloupc? konkrétní tabulky nebo je závislá na mno?ství sloupc? specifikovaných v parametru jména_sloupc?. Jednotlivé slo?ky parametru vkládané_hodnoty se od sebe odd?lují za pomoci "?árky" (","). Krom? ?íselných hodnot se v?echny dal?í vkládané hodnoty ohrani?ují uvozovkami (""") nebo apostrofy ("'"). Viz. vzorový p?íklad ?íslo ?ty?i.

Vzorový p?íklad ?íslo ?ty?i: (Zadání: a) Vlo?te do tabulky jeden nový ?ádek, který bude obsahovat následující hodnoty: poradove_cislo ... 1, jmeno ... Petr, prijmeni ... Novak, plat ... 5000. b) Vlo?te do tabulky jeden nový ?ádek, který bude obsahovat následující hodnoty: poradove_cislo ... 2, prijmeni ... Ryba. Zvolte vhodnou variantu SQL p?íkazu!)

?e?ení - a):

mysql> INSERT INTO zamestnanec
    -> VALUES (1,"Petr","Novak",5000);
Query OK, O rows affected (0.05 sec)

?e?ení - b):

mysql> INSERT INTO zamestnanec(poradove_cislo,prijmeni)
    -> VALUES (2,"Ryba");
Query OK, O rows affected (0.05 sec)

P?í?t? se budu v?novat "výb?ru" (výpisu) dat z tabulky a mo?ná se podíváme i na n?jaké specialitky. P?eji co mo?ná nejmén? de?tivé po?así ...


[Akt. známka: 0,29 / Počet hlasů: 7] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.