Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (VI.)

Ji?í Luká? - MySQL - 26. 08. 2000 - 30927 přečtení

Po men?í letní p?estávce strávené u vody ve stínu lípy a "k?iku" hrajících si d?tí vás op?t vítám u dal?ího v po?adí ji? ?estého pokra?ování na?eho seriálu o SQL jazyku, ve kterém si uká?eme, jak z na?í pokusné tabulky "dostat" po?adované informace a mo?ná i n?co více ...

Av?ak nyní mi dovolte shrnou v?e, co jsme se doposud nau?ili a nastínit to, co nás teprve ?eká. - Jako první z ?ady SQL p?íkaz? jsme si osvojili p?íkaz CREATE TABLE ..., který nám umo?nil zakládat nové tabulky a prakticky nám tím otev?el "vrátka" do databázového sv?ta. Jako dal?í následoval p?íkaz DROP TABLE ... a jeho schopnost "ni?it v?e, co jsme d?íve napáchali", tedy ru?it ji? existující tabulky a v nespolední ?ad? jsme si ukázali, jak takovou nov? zalo?enou tabulku naplnit novými daty za pomoci p?íkazu INSERT INTO ....

Dnes nás ?eká lekce s nadpisem: "Výb?r/výpis dat z tabulky", p?i?em? toto téma nám vysta?í asi na dva díly, dále budou následovat lekce zam??ené na mazaní a úpravu dat ulo?ených v tabulce a v záv?ru na?eho seriálu s názvem "MySQL aneb u?íme se SQL jazyk" si uká?eme n?co málo "fígl?", které by vám m?li uleh?it va?e za?áte?nické pokusy s tímto zajímavým p?ístupek k ukládání, modifikaci, mazání a výb?ru dat z existující DB.

Výb?r/výpis dat z tabulky

Pro výb?r dat z existující (pokud mo?no "zapln?né") tabulky se pou?ívá pom?rn? ?lenitý, ale i p?esto velmi jednoduchý p?íkaz SELECT ..., jeho? kompletní syntaxe by mohla vypadat asi n?jak takto:

SELECT specifikace_výstupních_sloupc? FROM seznam_tabulek
   WHERE výstupní_podmínka
   GROUP BY seskupující_výrazy
   HAVING podmínka_souhrnných_?ádk?
   ORDER BY kritérium_t?íd?ní

Jeliko? jsem si pln? v?dom skute?nosti, ?e takovýto zápis vypadá velmi "slo?it?" a mohl by leckoho odradit od pokra?ování ve studiu SQL jazyka, rozhodl jsem se výklad tohoto SQL p?íkazu rozlo?it na n?kolik men?ích ?ástí, ?ím? se celá v?c zna?n? zjednodu?í a zárove? zp?ístupní v?t?ímu po?tu lidí.

V dne?ní první ?ásti na?eho malého "laboratorního" rozboru p?íkazu SELECT bych se rád zam??il na tento p?íkaz jako takový a sou?asn? bych se také podíval na zoubek dal?ím dv?ma nejzákladn?j?ím podp?íkaz? WHERE a ORDER BY.

V?e si v?ak nejprve uká?eme na malém p?íkladu:

Vzorový p?íklad ?íslo p?t: (Zadání: Vyberte/vyvolejte v?echna data z tabulky "zamestnanec" a se?a?te je dle hodnot ve sloupci "prijmeni"!)

?e?ení:
(?ervený text ... text generovaný MySQL serverem, zelený text ... ná? p?íkaz)

mysql> SELECT * FROM zamestnanec
    -> ORDER BY prijmeni;
+----------------+-------+----------+---------+
| poradove_cislo | jmeno | prijmeni | plat    |
+----------------+-------+----------+---------+
|              1 | Petr  | Novak    | 5000.00 |
|              2 | NULL  | Ryba     |    NULL |
+----------------+-------+----------+---------+
2 rows in set (0.05 sec)

Poznámka k ?e?ení: Výstupní hodnoty NULL v druhém ?ádku znamenají, ?e p?i vkládání tohoto ?ádku nebyly sloupce "jméno" a "plat" napln?ny vstupními daty, ?ili z?stali prázdné!

I kdy? si myslím, ?e z vý?e uvedeného p?íkladu je patrné, ?e celá konstrukce SQL p?íkazu SELECT je opravdu velmi intuitivní a není k ní zapot?ebí v?t?ích komentá??, p?eci jenom bych se rád pozastavil u "hv?zdi?ky" umíst?né na míst? v syntaxi mnou specifikovaném jako specifikace_výstupních_sloupc? a p?iblí?il vám trochu více význam tohoto symbolu.

Jak jsem ji? vý?e nazna?il v "kompletní syntaxi SQL p?íkazu SELECT", hlavním úkolem této ?ásti syntaxe je specifikace v?ech výstupních sloupc? + jejich jmen a to bud p?ímým zápisem jejich ozna?ení (- v na?em p?ípad? tedy: poradove_cislo,jmeno,prijmeni,plat) nebo za pomoci zástupních symbol? jakým nap?. je i vý?e uvedená hv?zdi?ka.

Symbol hv?zdi?ky v této ?ásti syntaxe SQL p?íkazu SELECT nahrazuje kompletní jmenný výpis v?ech sloupc?, která daná tabulka obsahuje!

V p?ípad?, ?e provádíte výpis dat z více ne? jedné tabulky, je nutné v?echny názvy pou?itých tabulek vypsat v ?ásti syntaxe ozna?ené jako: seznam_tabulek. Jména jednotlivých tabulek se od sebe odd?lují ?árkou!

Pokud chcete z jakéhokoli d?vodu na výstupu zm?nit stávající ozna?ení sloupce na jiné, tak je nutné k jeho specifikaci p?ipojit klí?ové slovo AS a nové jméno sloupce. V p?ípad?, ?e chcete, aby se toto nové ozna?ení skládalo z více slov, tak je nezbytné toto nové jméno uzav?ít do uvozovek (nap?: "nove jmeno sloupce").

Vzorový p?íklad ?íslo ?est: (Zadání: Vyberte/vyvolejte sloupce "jmeno","prijmeni" a "plat" z tabulky "zamestnanec", které odpovídají následující podmínce a se?a?te je dle hodnot ve sloupci "plat"! Podmínka: V?echny hodnoty ve sloupci "plat" musí být v?t?í ne? 1000,-- K?. Dále za?i?te, aby jméno sloupce "plat" bylo na výstupu zm?n?no na "mzda".)

?e?ení:

mysql> SELECT jmeno,prijmeni,plat as mzda FROM zamestnanec
    -> WHERE plat>1000
    -> ORDER BY plat;
+-------+----------+---------+
| jmeno | prijmeni | mzda    |
+-------+----------+---------+
| Petr  | Novak    | 5000.00 |
+-------+----------+---------+
1 rows in set (0.06 sec)

Poznámka k ?e?ení: V p?ípad?, ?e se vám neda?í p?epnout na anglickou klávesnici a zapsat tak do p?íkazového ?ádku "platovou podmínku", vyu?ijte "altového triku" a zapi?te do p?íkazu znaménko v?t?í následujícím zp?sobem: Stiskn?te pravý <ALT> a vyťukejte na klávesnici ?íslo 62. - Pro znaménko men?í platí ten samý postup s tím, ?e vyťukáte ?íslo 60.

P?í?t? dokon?ím komentá? k ?estému vzorovému p?íkladu a ... P?íjemný vstup do posledního prázdninového týdne ...


[Akt. známka: 0,60 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 16 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.