Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (IX.)

Ji?í Luká? - MySQL - 29. 11. 2000 - 27806 přečtení

Vítám v?echny p?íznivce rela?ních databázových systém? u dne?ního - v po?adí ji? devátého dílu - seriálu "MySQL aneb u?íme se SQL jazyk", v jeho? úvodu nejprve dokon?íme kapitolu v?novanou SQL p?íkazu DELETE, abychom se dále mohli neru?en? v?novat nové kapitole s názvem: "Úprava hodnot v tabulkách".

Vzorový p?íklad ?íslo dev?t: (Zadání: Vyma?te z tabulky "zamestnanec" v?echny záznamy, jejich? hodnota ve sloupci "prijmeni" odpovídá hodnot? "Ryba"! Poznámka: P?ed a po provedení vý?e zadaného p?íkladu prove?te výpis v?ech dat z tabulky a porovnejte výsledky t?chto dvou výpis?.)

?e?ení:

mysql> DELETE FROM zamestnanec
    -> WHERE prijmeni="Ryba";
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

Za p?edpokladu, ?e jste v?dy postupovali dle mých pokyn? a nep?idávali jste do tabulky "zamestnanec" ?ádné své záznamy, tak by m?l vý?e uvedený p?íklad dev?t z va?í tabulky odstranit jeden ?ádek s hodnotou 2 ve sloupci "poradove_cislo".

Pozor! Databázový server MySQL není "case sensitive" (nerozli?uje velká a malá písmena) a proto ani nelze o?ekávat, ?e by dokázal "správn?" zodpov?d?t dotaz zalo?ený na podmínce tohoto druhu.

Poznámka: Je?t? jednou opakuji, ?e pokud vynecháte pod p?íkaz WHERE z SQL p?íkazu DELETE, tak dojde k vymazání v?ech dat z tabulky specifikované v syntaxi p?íkazu DELETE, z ?eho? vyplývá, ?e není radno si s tímto p?íkazem hrát více, ne? je nezbytn? nutné.

Úprava hodnot v tabulkách

Jeliko? je velmi pravd?podobné, ?e se b?hem aktivní práce s va?í databází dostanete do takové situace, kdy budete pot?ebovat upravit n?jaké d?íve provedené záznamy, obsahuje instruk?ní sada SQL jazyku p?íkaz UPDATE, s jeho? pomocí lze takovou operaci velmi rychle provést a to dokonce i pro více ?ádk?, které spl?ují zadanou podmínku.

Syntaxe: UPDATE jméno_tabulky SET ozna?ení_sloupce = nová_hodnota WHERE podmínka

Podíváte-li se na vý?e uvedenou syntaxi pon?kud detailn?ji, tak zjistíte, ?e se skládá: z jednoho klí?ového (volacího) slova, specifikace jména tabulky, které se p?íkaz týká a dvou pod p?íkaz?, které zásadním zp?sobem ovliv?ují výsledek celého p?íkazu. - První ze dvou vý?e jmenovaných pod p?íkaz? uvozený klí?ových slovem SET databázovému serveru ?íká, jakou novou hodnotu má p?i?adit upravovanému sloupci a druhý pod p?íkaz (- mimochodem nám dob?e známý podmínkový pod p?íkaz, se kterým jsme se poprvé setkali p?i výkladu SQL p?íkazu SELECT) jasn? definuje, kterých ?ádk? v tabulce se tato úprava týká.

Poznámka: V p?ípad?, ?e p?i zápisu SQL p?íkazu UPDATE vynecháte pod p?íkaz WHERE, bude úprava specifikovaná pod p?íkazem SET aplikována na v?echny ?ádky (data) v tabulce.

No a proto?e mým oblíbeným slovem je: "praxe", bude nyní následovat malá série p?íklad?, na kterých si uká?eme, jak tento SQL p?íkaz pracuje a ?eho v?eho lze dosáhnout.

Vzorový p?íklad ?íslo deset: (Zadání: A) Zvy?te v?em zam?stnanc?m 10x hodnotu jejich platu. B) Zm??te vý?i platu "Davida Mikese" ze sou?asného stavu na 70000,-- K?. C) Zm??te v?echny hodnoty ve sloupci "jmeno", které se rovnají hodnot? "Petr", na novou hodnotu "Jan". Poznámka: V?echny úkony prove?te tak, jak po sob? následují a pak prove?te výpis ve?kerého obsahu tabulky "zamestnanec".)

?e?ení (A, B, C):

mysql> update zamestnanec set plat=plat*10;
Query OK, 5 rows affected (0.05)
Rows matched: 5  Changed: 5  Warnings: 0

mysql> update zamestnanec set plat=70000
    -> where prijmeni="Mikes" and jmeno="David";
Query OK, 1 row affected (0.00)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> update zamestnanec set jmeno="Jan" where jmeno="Petr";
Query OK, 2 rows affected (0.00)
Rows matched: 2  Changed: 2  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM zamestnanec;
+----------------+-------+------------+----------+
| poradove_cislo | jmeno | prijmeni   | plat     |
+----------------+-------+------------+----------+
|              1 | Jan   | Novak      | 50000.00 |
|              3 | Jiri  | Lopata     | 50000.00 |
|              4 | David | Mikes      | 70000.00 |
|              5 | Tomas | Privratsky | 65000.00 |
|              6 | Jan   | Vomacka    | 90000.00 |
+----------------+-------+------------+----------+
5 rows in set (0.05 sec)

P?eji p?íjemné SQL testování ...


[Akt. známka: 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.