Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

PHP

PHP aneb Jak odeslat e-mail (1)

Ji?í Luká? - PHP - 07. 02. 2001 - 54296 přečtení

I kdy? se v podstat? z pohledu PHP jedná o velmi jednoduchou zále?itost (- tak trochu to sice komplikuje ?e?tina, ale na to jsme ji? ur?it? v?ichni zvykli ":-)"), kterou lze jednodu?e vy?e?it pou?itím jedné funkce s n?kolika málo parametry, existuje je?t? po?ád stále mnoho lidí, kte?í tuto PHP "funkci" neovládají a práv? t?m je tento ?lánek ur?en.

Av?ak i o n?co více zku?en?j?í u?ivatelé PHP zde dozajista najdou mnohé u?ite?né rady v?etn? p?íkladu, jak se vypo?ádat s ?e?tinou!

Vstupní formulá?

Jeliko? asi nej?ast?ji vyu?ívaným zp?sobem p?edávání vstupních dat do PHP scriptu je WWW stránka s integrovaným formulá?, rozhodl jsem pro úplné za?áte?níky jeden takový malý formulá? vypracovat, abych jim jejich první programátorské kr??ky co mo?ná nejvíce uleh?il!

Zdrojový kód:

Odesílatel:  
P?íjemce:  
P?edm?t:  

    

Seznam jmen výstupních parametr? formulá?e: odesilatel, prijemce, predmet, dopis

Struktura e-mailu

Je?t? ne?-li se pustím do popisu PHP scriptu, který bude zpracovávat vstupní data a jeho výsledkem bude jeden odeslaný e-mail, tak bych vám rád p?ipomn?l z jakých ?ástí se v?bec takový "oby?ejný" e-mail skládá a na co bychom si m?li p?i jeho tvorb? dát pozor!

Ka?dý e-mail se v?dy skládá z hlavi?ky a samotné zprávy (dat), p?i?em? zp?sob kódování zprávy (dat) je specifikován v hlavi?ce dopisu. Hlavi?ka dopisu je od samotné zprávy (dat) odd?lena jedním prázdným ?ádkem a jednotlivé polo?ky v hlavi?ce se nalézají ka?dá na svém ?ádku.

Upozorn?ní! P?i tvorb? nebo úprav? dopisové hlavi?ky si dejte pozor na ne?ádoucí vícenásobné "za ?ádkování", které zp?sobí, ?e zbytek hlavi?ky následující po takovéto chyb? bude najednou interpretován jako sou?ást zprávy (dat) dopisu a ztratí tím tedy mo?nost ovlivnit vlastnosti dopisu. Je-li tedy sou?ástí takto ztracené ?ásti hlavi?ky nap?. polo?ka "Subject" (P?edm?t dopisu) a "From" (specifikace odesílatele), tak nebude vá?, ale i jakýkoliv jiný, po?tovní klient, schopen zobrazit informace o odesílateli po?ty a polo?ku p?edm?t dopisu.

Co v?e lze nalézt v hlavi?ce e-mailu? Jak jsem ji? vý?e ?ekl, zp?sob kódování zprávy (dat), kterou dopis obsahuje, dále specifikaci odesílatele, p?íjemce, p?íjemce kopií, data odeslání, p?edm?tu dopisu, identifikaci po?tovního serveru odesílatele a historii "cesty" tohoto e-mailu (IP adresy v?ech po?tovních server?, kterými tento e-mail pro?el), ur?ení priority dopisu (v Outlooku je nap?. dopis s vysokou prioritou ozna?en ?erveným vyk?i?níkem), atd.

PHP script

Pro odeslání dopisu pou?ijeme PHP funkci Mail();, její? návratová hodnota je typu integer a nabývá hodnot 1/0 (?i-li true/false) podle tohoto, zda-li do?lo k úsp??nému odeslání dopisu nebo ne.

Syntaxe funkce Mail();

integer Mail(string «komu», string «p?edm?t», string «zpráva», string «hlavi?ka»);

Ukázkový kód:

<? ... dal?í kód ...
if (Mail($prijemce,$predmet,$dopis,"From: ".$odesilatel."\nX-Mailer: PHP3")):
  echo "Dopis byl úsp??n? odeslán!";
else:
  echo "Chyba! Dopis nebyl odeslán.";
endif;
... dal?í kód ... ?>

Upozorn?ní! Ji? jsem se setkal s tím, ?e n?které jednodu??í po?tovní servery (námi programátory doma ?asto vyu?ívané) neumí správn? ?ádkovat a automaticky tak zp?sobují vý?e mnou popsanou chybu s necht?ným vícenásobným za ?ádkováním v hlavi?ce. Proto pokud se s takovouto chybou setkáte i v mém vý?e uvedeném PHP scriptu, tak v??te, ?e chyba je ve va?em pro domácí ladící ú?ely vyu?ívaném po?tovním serveru. - U komer?ního webhostingu umo??ujícího provoz PHP script? jsem s touto chybou je?t? nesetkal!

V p?í?tím dílu vám kone?n? uká?i, jak se vypo?ádat s ?e?tinou a také jak za?ídit odeslání jednoho e-mailu na více adres.


Související články:
PHP aneb Jak odeslat e-mail (3) (26.02.2001)
PHP aneb Jak odeslat e-mail (2) (13.02.2001)
[Akt. známka: 1,33 / Počet hlasů: 12] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 22 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.