Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (XI.)

Ji?í Luká? - MySQL - 29. 05. 2001 - 30936 přečtení

Po del?í odmlce vás op?t vítám p?i ?tení dal?ího jedenáctého dílu na?eho seriálu "MySQL aneb u?íme se SQL jazyk", ve kterém si uká?eme jak jednodu?e lze zjistit, jaké databáze a tabulky aktuáln? spravuje vá? rela?ní DB server MySQL, jak omezit mno?ství dat (?ádk? z tabulky) zaslaných na výstup va?im DB serverem a v neposlední ?ad? vám také p?edvedu jak zajistit automatické ?íslování (auto_increment) nov? vkládaných ?ádk? do tabulky.

Výpis v?ech spravovaných databází a tabulek

Administrace, správa a p?ehlednost. - Tak p?esn? tyto t?i slova 100 % vystihují ur?ení dvou následujících p?íkaz?: SHOW DATABASES a SHOW TABLES, které vám umo?ní získat ten nejaktuáln?j?í výpis o v?ech spravovaných databázích a tabulkách v t?chto databázích se nalézajících.

1) Výpis databází - Syntaxe: SHOW DATABASES;
Po potvrzení zadání tohoto p?íkazu ihned obdr?íte výpis ve form? jedno sloupcové tabulky Database, kde jednotlivé ?ádky budou p?edstavovat p?esn? jednu databázi. V mém p?ípad? jsem tedy obdr?el následující výpis:

+-----------+
| Database  |
+-----------+
| autor     |
| mysql     |
| supersvet |
| test      |
+-----------+

2) Výpis v?ech tabulek konkrétní databáze - Syntaxe: SHOW TABLES;
Jedná se v podstat? o ten samý typ výpisu, kdy je zobrazena jedno sloupcová tabulka Tables_in_jméno-tabulky, p?i?em? jednotlivé ?ádky této tabulky p?edstavují konkrétní tabulky v databázi, ve které jste p?ihlá?eni. - Tento p?íkaz nelze korektn? provést, dokud se nep?ihlásíte do n?jaké databáze (connect jméno_databáze). Ukázkový výpis:

+----------------+
| Tables_in_test |
+----------------+
| presons        |
| shirts         |
| zamestnanec    |
+----------------+

Omezení mno?ství výstupních dat/?ádk?

V p?ípad?, ?e pot?ebujete z n?jaké velké tabulky vypsal v?t?í objem dat a nechcete v?e zapsat nap?. do jedné velkém WWW stránky, nabízí vám MySQL mo?nost tento výpis "rozsekat" na n?kolik men?ích ?ástí, jejich? výpisy budou kapacitn? omezeny na n-?ádk?. P?ímo prvot?ídními ukázkovými p?íklady takovýchto rozd?lených výpis? jsou výstupy internetových fulltextových vyhledávacích server?, které jsou mnohdy rozd?leny na desítky WWW stránek (= specificky ohrani?ených výstup?).

Jeliko? samotná syntaxe (parametr uvedený v hranatých závorkách je nepovinný)

LIMIT [po?ítat_od_?ádku],mno?ství_zobrazených_?ádk?

... celého p?íkazu je velmi jednoduchá p?ejdu ihned k ukázkovému p?íkladu, který celou v?c jednozna?n? demonstruje.

1) P?ed samotným omezeným výpisem vám doporu?uji provést celkový výpis, aby byly následné zm?ny co mo?ná nejvíce patrné.

+----------------+-------+------------+----------+-------------+
| poradove_cislo | jmeno | prijmeni   | plat     | id_oddeleni |
+----------------+-------+------------+----------+-------------+
|              1 | Jan   | Novak      | 50000.00 |        NULL |
|              3 | Jiri  | Lopata     | 50000.00 |        NULL |
|              4 | David | Mikes      | 70000.00 |        NULL |
|              5 | Tomas | Privratsky | 65000.00 |        NULL |
|              6 | Jan   | Vomacka    | 90000.00 |        NULL |
+----------------+-------+------------+----------+-------------+

2) Prove?te výpis omezený na dva ?ádky: (SELECT * FROM zamestnanec LIMIT 2;)

+----------------+-------+------------+----------+-------------+
| poradove_cislo | jmeno | prijmeni   | plat     | id_oddeleni |
+----------------+-------+------------+----------+-------------+
|              1 | Jan   | Novak      | 50000.00 |        NULL |
|              3 | Jiri  | Lopata     | 50000.00 |        NULL |
+----------------+-------+------------+----------+-------------+

3) Nyní prove?te op?tovn? stejn? kapacitn? omezený výpis s tím, ?e bude za?ínat o dva ?ádky "vý?e", ne?-li p?ede?lý. Pozor na skute?nost, ?e tento limitující p?íkaz po?ítá ?ádky od nuly!!! (SELECT * FROM zamestnanec LIMIT 2,2;)

+----------------+-------+------------+----------+-------------+
| poradove_cislo | jmeno | prijmeni   | plat     | id_oddeleni |
+----------------+-------+------------+----------+-------------+
|              4 | David | Mikes      | 70000.00 |        NULL |
|              5 | Tomas | Privratsky | 65000.00 |        NULL |
+----------------+-------+------------+----------+-------------+

Vau, zase jsem se rozepsal a na poslední v úvodu zmín?né téma mi nezbylo místo. No, nevadí, p?í?t? to napravím. P?eji p?íjemný týden ...


[Akt. známka: 0,25 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 10 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.