Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

phpRS verze ?íslo 1.8.0

Ji?í Luká? - phpRS - 24. 05. 2002 - 30345 přečtení

Mezi hlavní vylep?ení této nové verze redak?ního a publika?ního systému phpRS ?íslo 1.8.0 bezesporu pat?í zcela nový "News systém" (Novinkový systém) a roz?í?ení "?lánkové informace" o nový parametr, který umo??uje definovat dobu platnosti ka?dého ?lánku na hlavní informa?ní stránce (index.php).

Dal?í informace naleznete ní?e v ?lánku.

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v1.7.0:

 • Hlavní novinkou tohoto upgrade je zcela nový "News systém", který umo??uje vkládat do phpRS systému "tzv. horké novinky", jen? jsou následn? zobrazovány na stránkách generovaných redak?ním systémem phpRS.

  Základní konfigurace tohoto "novinkového systému" se provádí skrze p?íslu?né polo?ky v sekci "Konfigurace" v administra?ním modulu.

  V d?sledku tohoto funk?ního roz?í?ení phpRS systému do?lo také k roz?í?ení "phpRS layout enginu" o ?ty?i nové polo?ky (".novdatum", ".novtit", ".novtitduraz", ".novtext") v rámci definice CSS styl? a volání funkce HotNews();, jen? zaji?ťuje samotný výpis novinek. Takto roz?í?ený layout engine je ozna?en jako verze 1.4.0!

 • Dal?í novinkou je funkce "Hlídat platnost ?lánk? na hlavní stránce", která v kombinaci s nov? p?idaným speciálním ?asovým atributem v ?lánkové sekci umo??uje omezit délku zobrazení jakéhokoliv ?lánku na hlavní stránce. Tato funkce pracuje zcela nezávisle na funkci hlídající po?et ?lánk? na hlavní stránce.

  Tuto funkci lze jednodu?e aktivovat i deaktivovat v sekci "Konfigurace" v administra?ním modulu.

 • Mezi dal?í nemén? d?le?ité vylep?ení phpRS systému bezesporu pat?í inovace autoriza?ního systému v?etn? ?ady drobných úprav vzhledu administra?ního modulu, které mají za cíl zvý?ení integrity, bezpe?nosti a ovladatelnosti phpRS systému.

 • Poslední novinkou tohoto upgrade je vznikl speciálního souboru "bindex.php", který generuje stejný p?ehled nových ?lánk?, jako soubor "index.php", av?ak dokonale opro?t?ný od v?ech dal?ích grafických a funk?ních dopl?k?, co? lze vyu?ít nap?. p?i za?len?ní phpRS systému do ji? existující prezentace.

  Vý?e nazna?ené propojení lze nap?. velmi jednodu?e realizovat prost?ednictvím SSI technologie.

D?le?ité upozorn?ní:

POZOR! ZM?NA VERZE LAYOUT ENGINE SOUBORU! - Od verze 1.8.0 vyu?ívá ke své ?innosti redak?ní systém phpRS "layout engine soubory" verze 1.4.0!

POZOR! ZM?NA DATABÁZE phpRS! - Nedílnou sou?ástí vý?e zmín?ného zásahu do "?lánkové informace" a vzniku "novinkového systému" je také úprava databáze phpRS, která je popsána v souboru: "zmeny1-5-0_1-8-0.sql". Takté? soubor "phprs.sql" byl aktualizován a v sou?asné dob? je nositelem phpRS databáze verze 1.8.0.

Dal?í novinky:

Dal?í zajímavou novinkou v rámci phpRS projektu je nová speciální stránka ozna?ená jaké "Vývojový strom a Tabulka d?le?itých zm?n", která obsahuje výpis obou v názvu zmín?ných informací. Tuto stránku najdete na adrese: http://www.supersvet.cz/phprs/vyvoj.php.

phpRS v1.8.0 si m??ete stáhnout v download sekci!


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.