Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Jak na to?

?ty?i problémy související s rozchozením phphome full 2.3.2.

?t?ná?i - Jak na to? - 02. 03. 2004 - 42456 přečtení

Popis a návod na ?e?ení ?ty? problém? souvisejících s rozchozením phphome full 2.3.2. a následnou instalací phpRS systému.

Problém ?íslo 1 - nab?hnutí serveru Apache

Nevím jestli to byl jen m?j problém, ale mo?ná n?komu u?et?ím nervy.

Instalaci provád?jte tak jak vás sama vede a vcelku zde není co zkazit. Mo?ná se vám i server rozeb?hne, ale podle dal?ích dvou problém? to stejn? moc dob?e nepojede. Tedy dost zbyte?ných ?e?í, p?ejdu rovnou k v?ci.

Koukn?te do nabídky start/po spu?t?ní a vyho?te odtud startování SQL. Zjistil jsem, ?e pokud se SQL spou?tí jako první, tak na Apache asi n?jak nezbyde místo. Po restartu, jestli jste nechali standardní instalaci, u? Apache automaticky v pohod? nab?hne. Vy pak jen ru?n? nastartujete SQL.

Problém ?íslo 2 - nastavení SQL

Po instalaci phphome full 2.3.2 se vám vytvo?í adresá?: C:\www\ kde najdete \www\ a \phpMyAdmin\. Adresá? \www\ je root serveru. Kdy? zadáte na va?em po?íta?i v prohlí?e?i adresu http://localhost/www/, spustí se soubor index.php, který zobrazí informace o va?em serveru phphome. V tomto adresá?i si pak m??ete zakládat dal?í adresá?e jako \phprs\, \phprs1\,\myphprs\ a tak dále. Více informací najdete v návodech pro instalaci phpRS.

Zam??íme se ale na adresá? \phpMyAdmin\, kde nás bude zajímat soubor config.inc.php pro konfiguraci SQL.

Po prvním p?ihlá?ení na adresu http://localhost/phpMyAdmin/ se zobrazí hlá?ka: "Nastavte klí? pro ?ifrování cookies v konfigura?ním souboru (blowfish_secret)." Otev?ete si soubor config.inc.php, vyhledáte ?ádek $cfg['blowfish_secret'] = ''; a mezi apostrofy zapí?ete cookie. Tentý? ?ádek pak bude vypadat takto: $cfg['blowfish_secret'] = 'cookie';

Vstupte do PhpMyAdmin (http://localhost/phpMyAdmin/). Myslím si, ?e standardní u?ivatel pro první p?ihlá?ení má login/heslo - root/root. Samoz?ejm? pokud jste to ji? nezm?nili. Potom vám sta?í jen user - Root a heslo nezadáváte.

Sláva jste uvnit? a zde na vás padnou dal?í hlá?ky.

Parametr $cfg['PmaAbsoluteUri'] MUSÍ být nastaven v konfigura?ním souboru!

Vá? konfigura?ní soubor obsahuje nastavení (u?ivatel root bez hesla), které je výchozí pro MySQL. Vá? MySQL server s tímto výchozím nastavením je snadno napadnutelný, a proto byste m?li zm?nit toto nastavení a tím podstatn? zvý?it bezpe?nost Va?eho serveru.

Druhou hlá?ku vynechám, je to jen mezi vámi a va?im PhpMyAdmin. Tu první op?t nastavíte v konfigura?ním souboru config.inc.php. Vyhledejte ?ádek $cfg['PmaAbsoluteUri'] = ''; a nastavte ji tak, jak zde popisuji, nebo dopl?te a zam??te podle svého localhost.

Tedy: $cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/phpMyAdmin';
Je to vlastn? nastavení cesty do adresá?e phpMyAdmin.

V tento okam?ik byste ji? mohli podle standardního postupu instalovat phpRS. Jen?e je tu je?t? pár drobností?

Problém ?íslo 3 - "register_globals" po instalaci phphome full 2.3.2 je defaultn? nastaven na Off

Díky tomuto nastavení se vám nepoda?í p?ihlásit se do administrátorské sekce a hlavn? i samo phpRS, p?esto?e b??í, nejde zcela korektn?.

V configu od phpRS, byste si mohli v?imnout jedné ?ádky: //$GLOBALS=$_REQUEST; // p?irazeni vsech vstupu do prom. $GLOBALS; je pro mod register_globals = Off.
ale ta nemá ?ádný praktický význam.

Mo?ná ?e práv? nastavení "register_globals" je ?astý str?jcem problém phpRS ve spojitosti s free servery na internetu. V?t?inou to jsou ty servery, které jsou pouze free a nemají na sob? komer?ní placené stránky.

Tento problém vy?e?íte tak, ?e si v souboru php.ini, který najdete v adresá?i C:\Windows\, nastavite "register_globals = On"!

Hurá, ji? v?e b??í jak má a vy se m??ete kone?n? p?ihlásit do Admin sekce.

Problém ?íslo 4 - barevné ?ary/pruhy u anket

?tvrtý a poslední problém, tedy z t?ch co jsem zjistil já, je ji? tolikrát zmi?ovaný a jsou to barevné ?ary/pruhy u anket.

Jedná se o aktivnost knihovny php_gd2.dll. (pozn. jedná se o verzi phphome full 2.3.2, m??e to být ale i knihovna php_gd.dll).

Op?t se nastavuje v souboru php.ini. Hledejte toto nastavení v ?ásti php.ini nazvané "Windows Extensions".

Najdete tam ;extension=php_gd2.dll. Po odmazání st?edníku by m?lo v?e za?ít fungovat. Jen?e ono to mo?ná bude po startu ?vát, ?e php_gd2.dll nezná, neexistuje a pod. Problém spo?ívá v tom, ?e tato knihovna není v systému Windows, tedy p?esn?ji ?e?eno: c:\windows\system32\. Nemusíte se bát, ?e to nerozhýbete. Knihovnu v po?íta?i máte. Jen jí pot?ebujete nakopírovat práv? do c:\windows\system32\.

A kde jí hledat ?

Najdete jí v adresá?i, kam jste nainstalovali phphome full 2.3.2. Standardn? do: c:\Program Files\PHP Home Edition 2\Apache2\php\extensions\php_gd2.dll. Knihovnu p?ekopírujte do: c:\windows\system32\.

Je?t? jeden rada: "Nezkou?ejte phphome full 2.3.2 instalovat pod Windows 98 se; nejede to v?bec!"

Znovu restartujte a ji? v?e fr?í.

V?em co jedou i za?ínají na phpRS zdar!!

S pozdravem Tomá?
Atifan
http://atifan.ati.cz/

[Akt. známka: 0,06 / Počet hlasů: 16] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 149 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.