Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

WWW

RECENZE: Pivní tácky

Jan Horák - WWW - 06. 06. 2005 - 16488 přečtení

Internet dnes slou?í lidem v?ech zájm?, a tak není divu, ?e i weby s pivní tématikou si stále více nachází své p?íznivce. Ke ka?dé sklence oroseného zlatavého nápoje ale pat?í i tácek, bez kterého by správný piva? byl p?inejmen?ím o n?co o?izen. Jejich funkcí dnes u? ale není jen zabra?ovat p?ípadným kapkám omo?ení stolu ? pivní tácky se vedle po?tovních známek staly jedním z nejoblíben?j?ích sb?ratelských artikl?. A práv? to je hlavním tématem stránek, o kterých bude nyní ?e? ? www.pivni-tacky.cz.

www.pivni-tacky.cz

Web nás p?ivítá komplexním, p?ív?tivým vzhledem, kterému tvo?í základ d?ev?né pozadí, kombinované se sv?tlým a tmavým odstínem zelené, v?e p?ipomínající vlastn? jeden takový tácek. Stránky mají pevný rozm?r a ve?keré informace jsou publikovány v men?ím okn? uprost?ed. Výhodou tohoto ?e?ení je bezesporu jednotný design, ov?em malá ?ást s textem nutí ?tená?e stále rolovat a p?edev?ím u?ivatelé s nízkým rozli?ením by rad?ji uvítali n?jaké jiné ?e?ení. Na druhou stranu, jak ?íká tv?rce webu, náv?t?vník se k obsahu dostane a to je hlavní.

Jak ji? název stránek napovídá, cílem webu jsou p?edev?ím pivní tácky, a to konkrétn? vlastní sbírka autora, Michala Palána. Tácky jsou v první ?ad? set?íd?ny podle m?st, vedle toho stojí tácky Jednoty. U ka?dého m?sta jsou pak bez dal?ích komentá?? prezentovány naskenované obrázky táck?, ?asto z obou stran, a nutno podotknout, ?e se jedná o velmi rozsáhlou sbírku. Poz?statkem z dob, kdy se na rychlost na?ítání braly daleko p?ísn?j?í ohledy, jsou ale tácky p?íli? malé na n?jaký podrobn?j?í pr?zkum a ani texty na nich si v?t?inou nep?e?teme. Díky zmín?né rozsáhlosti sbírky je ale p?epracování velmi ?asov? náro?né, nicmén? autor s tímto v budoucnu samoz?ejm? po?ítá. Stejn? jako mezi filatelisty probíhají i mezi sb?rateli pivních suvenýr? vým?ny a i tyto stránky nabízí jeden takový jednoduchý prodejní ?i vým?nný formulá?.

www.pivni-tacky.cz

Krom? táck? je na webu umíst?na i mén? tradi?ní sbírka stojánk?, která je zatím chud?í, ale ke zmín?nému tématu bezesporu pat?í. Naopak velmi propracovaný je seznam pivovar?, který je ?ikovn? ?len?n zem?pisn? podle kraj? a potom dále podle m?st. U ka?dého je uvedeno n?kolik základních údaj? ? úplný název, adresa, telefon, e-mailová adresa a p?ípadn? web ? a vedle toho samoz?ejm? nechybí odkaz na p?íslu?né tácky.

Na stránkách dále nalezneme seznam mnoha pivních ?i sb?ratelských akcí, spolu se základními informacemi ?i kontaktem na organizátory. Docela m? zde zaujala kombinace ?Den d?tí v pivovaru Dale?ice? ? na druhou stranu, jsme národ piva??, tak pro? se tomu divím? :-)

Dal?í zajímavou ?ástí jsou tématické ?lánky, nalezneme zde zajímavé informace o p?vodu táck?, o historii ?i va?ení piva, a lze si tady stáhnout i krásné pivní tapety na va?í plochu. N?které ?lánky sice obsahují jen základní informace, které ji? ka?dý milovník piva dob?e zná, ale pro za?ínající pivní p?átele to mohou být ur?it? zajímavé v?ci. Jiné ?lánky jsou naopak docela podrobné a i pro zku?en?j?í piva?e budou dobrým zdrojem informací, cht?jí-li se o pivu dozv?d?t víc, ne? jen ?e dob?e chutná. Dost se toho dozvíme t?eba o druzích piva u nás, v?etn? stru?né charakteristiky výrobk? na?ich p?edních pivovar?. Bohu?el ?lánk? web obsahuje zatím jen pár, trocha píle a mo?ná n?jaký nový pomocník a ur?it? p?inesou ovoce.

Zapomenout nesmím ani na vzkazy náv?t?vník?, které se v?t?inou týkají vým?ny táck?. Dále je zde mo?nost nechat si p?es e-mail informovat o novinkách na webu, nebo si umístit reklamní ikonu ?i banner na své stránky jako vyjád?ení podpory tohoto webu. Z internetu jsem vyrozum?l, ?e web Pivni-tacky.cz po?ádal sout?? o pivní tácek roku, kde náv?t?vníci zvolili humorn? lad?ný kousek od Plze?ského Prazdroje ? Zelený ?mejd. Bohu?el úpln? nechápu, pro? o této akci na samotném webu Pivních táck? není ani ?ádka.

Celkové hodnocení vyznívá velmi kladn?, web má velmi zda?ilý design, dob?e volené barvy, zajímavý, netradi?ní obsah s jediným výrazn?j?ím nedostatkem ? zmín?né velikosti táck?, kde ale náprava ji? je na cest?.

Hodnocení: 8/10

Související články:
RECENZE: HiFiShop (15.01.2005)
RECENZE: Webu pro v?echny sb?ratele (07.01.2005)
RECENZE: Portálu ?eské hosp?dky (04.01.2005)
[Akt. známka: 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 2103 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.