Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Finále Northern Ireland Trophy 2006 pro Dinga Junhui, Ronnie O'Sullivan kon?í druhý

Milan Reinberk - Snooker blog - 24. 08. 2006

Northern IrelandTrophy 2006, The Waterfront Hall, Belfast
V ned?li 20.srpna 2006 se odehrálo poslední utkání na Northern Ireland Trophy v leto?ní snookerové sezon?. Tím bylo samoz?ejm? finále hrané na "best of 17", tedy na dev?t vít?zných fram?, ve kterém proti sob? nastoupili dvojnásobný mistr sv?ta Ronnie O'Sullivan a devatenáctiletý snookerový talent Ding Junhui, který má na svém kont? ji? dva bodované titly.

NIT 2006

Finále tedy slibovalo tu nejlep?í podívanou a p?ehlídku snookeru, jakou mohlo NITrophy nabídnout. Sám si skoro nedoká?u p?edstavit lep?í a zajímav?j?í dvojici pro finále, ne? jsou práv? tito dva hrá?i:

  • Ronnie O'Sulliuvan - 2x mistr sv?ta, hrající jako lavina hlavn? ve ?tvrtfinále a semifinále, jeho? výsledky na turnaji hovo?í za v?e a který ?ekl, ?e se tu snookerem baví, co? je u O'Sullivana záruka opravdu nejlep?í hry a divácké podívané.
    Koho zde p?ehrál: Stuart Pettman (5:4), Matthew Stevens (5:2), Ryan Day (5:1), Dominic Dale (6:0)
  • Ding Junhui - v devatenácti letech nejzá?iv?j?í sou?asný snookerový talent z ?íny, vít?z China Open 2006, který svou bezchybnou a hlavn? úto?nou hrou je podle mého názoru schopen u? nyní p?ehrát kohokoli a pokud navá?e na dosavadní výsledky, m??e Ronnieho porazit.
    Koho zde p?ehrál: Paul Davies (5:4), Anthony Hamilton (5:3), John Higgins (5:3), Ken Doherty (5:1), Stephen Lee (6:1)

A jak se tedy v?e ve finále událo?

O'Sullivan za?al zápas aktivn?ji a i na úvod slu?ným náb?hem 52 bod? se ujal vedení 1:0. Ale Ding nez?stal pozadu. Dostal se do náb?hu a ke své h?e a náb?hem 80 bod? srovnal. Ronnie se v dal?ích dvou framech dokázal ale proti Dingovi op?t prosadit a finále se p?ed první krátkou pauzou zastavilo na skore 3:1, kdy? "Rocket" zahrál krásné breaky 115 bod? a 67 bod?. Ov?em po p?estávce p?i?el úpln? jiný Ding a za?al bezchybnou hrou sklízet jednu kouli za druhou. Ve ?ty?ech framech, kde dovolil O'Sullivanovi pouze 4 body, nahrál breaky 71, 58, 103, 42 a záv?re?ných 43 bod? a najednou tu bylo vedení 3:5 pro Dinga Junhui. Takový byl stav po první, odpolední, ?ásti zápasu. Diváci se tedy mohli t??it na ve?er, na dal?í výborný snooker v podání obou hrá??, kdy se m?ly sehrát tedy minimáln? je?t? ?ty?i framy.

Ve?erní ?ást zahájil op?t lépe Ronnie a po náb?hu 60 bod? sní?il na rozdíl jednoho framu. Ale jako p?es kopírák s odpolední ?ástí Ding op?t uhrál dal?í frame pro sebe, ale Ronnie O'Sullivan dv?ma framy v ?ad? vyrovnal na 6:6. Nutno zmínit, ?e tyto dva framy byly opravdu ukázkové. Hlavn? jedenáctý. Ronnie tu zahrál break 140 bod? a p?ekonal tak na poslední chvíli break Dominica Dalea o t?i body, co? mu zajistilo 2000 liber odm?ny za nejvy??í break turnaje. Jenom pro up?esn?ní - Ronnie tu zahrál celkem 7 stovkových break?, co? je úctyhodná porce. Tak?e se vlastn? nyní hrál takový minizápas na 3 vít?zné framy. A ten pro sebe bravurn? rozhodl Ding Junhui. Vyhrál v?echny t?i následující framy s náb?hy 62 a 83 body a stal se teprve druhým hrá?em, který má na svém kont? 3 bodované tituly je?t? p?ed dvaceti lety v?ku.

"Chci se zlep?ovat s ka?dým zápasem, který hraji." ?ekl Ding. "Jsem velmi ?ťastný a jsem rád, ?e jsem vyrovnal rekord Johna Higginse."

"Cítil jsem hodn? tlaku, proto?e Ronnie je stejn? t??ký soupe? jako Stephen Hendry (jeho ob?ť v lo?ském finále China Open). Ale minul dv? ?ervené v posledních dvou framech a dal mi tu ?anci, kterou jsem pot?eboval."

"Ud?lal jsem p?íli? nevynucených chyb a on ned?lal ?ádné, to byl rozdíl mezi námi dv?ma," p?ipustil Ronnie. "Není mo?né srovnávat Dinga a dal?í mladé hrá?e. Má dar, je úto?ící hrá? a ned?lá chyby."

"U?il jsem si tento turnaj. P?i?el jsem sem, abych hrál úto?ný snooker a u?il jsem si to. To byl m?j cíl a ten jsem si splnil."

V?echny výsledky zápas? Northern Ireland Trophy 2006 a prize money si m??ete prohlédnou zde.

P?ehled stovkových náb?h? turnaje:
140 Ronnie O'Sullivan (?2,000)
137 Dominic Dale
131 Stephen Maguire
130 Ken Dohert
128 Peter Ebdon
122 Michael Judge
117 Jamie Burnett
115 Tian Pengfei
115 Ronnie O'Sullivan
113 Ronnie O'Sullivan
112 Stephen Hendry
111 Neil Robertson
109 Graeme Dott
108 Mark Williams
107 Mark Selby
106 Ronnie O'Sullivan
106 Ronnie O'Sullivan
104 Dominic Dale (missed maximum attempt)
104 Ronnie O'Sullivan
103 Jimmy Michie
103 Stephen Hendry
103 Ronnie O'Sullivan
103 Ding Junhui
101 Anthony Hamilton
100 Dominic Dale
100 Tian Pengfei 


Související články:
Kvalifikace UK Champ 2006: Judd Trump do druhého kola (15.11.2006)
Vít?zem Swiss Open 2006 se stal Matthew Couch (13.11.2006)
Malta Cup 2007: Kvalifikace aneb Koho p?ivítá lednová Malta? (07.11.2006)
Grand Prix 2006: 13 + 1 zajímavostí turnaje (01.11.2006)
Neil Robertson poprvé vyhrál snookerové Grand Prix 2006 (31.10.2006)
Ronnie O'Sullivan a John Higgins po ?tvrtfinále kon?í (31.10.2006)
Grand Prix 2006: Ronnie O'Sullivan do ?tvrtfinále, Ken Doherty mimo hru (28.10.2006)
Snooker Grand Prix 2006: Základní skupiny A-H (26.10.2006)
Grand Prix 2006: Výsledky kvalifikace aneb kdo postoupil ... (05.10.2006)
Aberdeen a John Higgins se t??í na ?íjnové Royal London Watches Grand Prix 2006 (08.09.2006)
Mark J. Williams porazil Johna Higginse ve finále Pot Black Cup 2006 (05.09.2006)
V zá?í startuje presti?ní Pot Black Cup 2006 ? (24.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Ding Junhui porá?í v semifinále Stephena Lee (20.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Ronnie O?Sullivan do finále v nevídané podívané (19.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: P?ed branami ?tvrtfinále ... (18.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: "?arod?j" a "Raketa" kouzlí s novou h?lkou ... (16.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006 - Ronnie O'Sullivan vs. Stuart Pettman (16.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Zápasy prvního kola aneb kdo jde dál ... (15.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006 klepe na dve?e ... co p?iná?í? (03.08.2006)
Kalendá? World Snooker Tour sezony 2006/2007 (27.07.2006)
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.