Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

WWW

Google Analytics - nástroj pro webmastery

Josef Nádb?la - WWW - 09. 10. 2006 - 12982 přečtení

Firma Google se v poslední dob? profiluje mno?stvím zajímavých internetových nástroj?. Ohromující je trojrozm?rná mapa sv?ta Google Earth, projekt on-line textového editoru Writely a obzvlá?t? u?ite?ným je nástroj, který se jmenuje Google Analytics.

Na úvod je pot?eba si ?íci, ?e tento nástroj ocení zejména webmaste?i. Google Analytics je zam??ený na sledování náv?t?vnosti internetových stránek, a nejenom to, kompletn? analyzuje jednotlivé p?ístupy a výsledná data zpracovává v p?ehledných grafech. A v?e prosím zdarma.

Zpracování p?ístup? formou výstup? a statistik není jednoduchá zále?itost. V na?í republice zmi?me portály Navrcholu.cz a Toplist.cz. Zpo?átku jsem si více oblíbil slu?bu Navrcholu.cz, proto?e byla funk?n? i graficky velmi zda?ilá. Bohu?el, majitelé se rozhodli zásadním zp?sobem zm?nit design, ?ást slu?eb zpoplatnit a výsledek p?sobí zna?n? nep?ehledným dojmem. Z tohoto d?vodu jsem p?e?el ke slu?b? Toplist.cz, která m? p?íjemn? p?ekvapila. Nenabízí sice takový u?ivatelský komfort jako p?vodní Navrcholu.cz, ale je u?ivatelsky p?ív?tivá a spolehlivá.

Google Analytics doká?e str?it Navrcholu.cz i Toplist.cz do kapsy. Jediné, co postrádá, je mo?nost porovnat náv?t?vnost s konkurencí, sledovat ?eb?í?ky a trendy v globálním m??ítku. Ale co se týká samotné náv?t?vnosti, analýz a spolehlivosti - zde nemá absolutn? ?ádnou konkurenci. Myslím p?edev?ím v oblasti bezplatných slu?eb.

Ostatn? - podívejte se sami. Na p?ilo?ených obrázcích je jen malá ?ást z toho, co Google umí.

Na této mapce vám Google zobrazí náv?t?vnost dle lokalit. Kdy? si najedete my?kou na jednotlivé body, zobrazí se název m?sta a procentuální pom?r.

Google analytics

Náv?t?vnost ut?íd?ná jednotlivými státy si m??ete zobrazit jako kolá?ový graf. Jedná se o zobrazení ve flashi, a ka?dou výse? si m??ete 'vytáhnout' v?etn? procentuální hodnoty. Google doká?e zobrazit i jednotlivé kraje v ?eské republice a se?adit je z hlediska náv?t?vnosti. Ka?dý kraj je mo?né dále otev?ít a dostat se a? k p?ehledu náv?t?v podle m?st a obcí.

Google analytics

Zajímavý je také p?ehled poskytovatel? internetového p?ipojení va?ich náv?t?vník?.

Google analytics

Nebo je libo p?ehledný kolá? náv?t?vnosti podle rychlosti p?ipojení?

Google analytics

M??ete si také 'vygooglovat' graf podpory Javy, Flashe, nebo typu prohlí?e??.

Google analytics

Jediným nep?íznivým aspektem je anglické ovládací rozhraní. Vzhledem k tomu, ?e ka?dý webmaster své stránky dob?e zná, a zárove? má pohrubný p?ehled o dosavadní náv?t?vnosti, pomohou mu jeho zku?enosti v po?áte?ním seznámování s tímto nástrojem. Zde si dovolím vysv?tlit nejvýznamn?j?í funkce Google Analytics:

Executive Overview ? je takový ucelený a p?edev?ím rychlý náhled na ?ty?i hlavní grafy ? Visits and Pageviews (Náv?t?vy a shlédnutí), Visits by New and Returning (Noví a stálí náv?t?vníci), Geo Map Overlay (Zem?pisná mapa ? celkový náhled) a Visits by Source (Náv?t?vy podle zdroje).

New vs Returning ? také Visits by New and Returning (Noví a stálí náv?t?vnicí) ? kolá?ový ?i klasický graf zobrazí pom?r mezi novými a vracejícími se náv?t?vníky.

Referring Source ? také Visits by Source (Náv?t?vy podle zdroje) ? graf zohlední náv?t?vy podle jednotlivých zdroj?, p?i?em? sl?vkem organic se míní odkaz z (neplaceného odkazu) fulltextového vyhledáva?e, sl?vkem referral odkaz katalogový, odkaz v rámci jiného webu a sl?vkem direct náv?t?vu p?ímou (adresa Va?ich stránek do vyhledáva?e).

Geo Location (Zem?pisná lokace) ? jak u? bylo ?e?eno, jedná se o velmi podrobný náhled na p?ístupy z hlediska stát?, kraj? a obcí.

Geo Map Overlay (Zem?pisná mapa ? celkový náhled) - je sestava, která doká?e zobrazit náv?t?vy podle zem?pisného rozmíst?ní na map? sv?ta. Osobn? se mi velmi líbí, proto?e je efektní sledovat, ?e na stránky chodí náv?t?vy z Kanady, USA ?i jiných zemí sv?ta.

Za velmi d?le?itou skupinu grafických ukazatel? pova?uji skupinu Web Design Parameters, která umo??uje shlédnout p?ehledy náv?t?v podle typu prohlí?e??, opera?ních systém?, podpory Flashe nebo Javy. A op?t lze jít a? do naprostých detail?, kdy vidíte pom?ry mezi jednotlivými verzemi prohlí?e?e Firefox, Safari nebo t?eba Internet Exploreru.

Vlevo dole je takový nenápadný kalendá?ík, který ve zobrazování graf? hraje úst?ední úlohu. Kliknete-li na jeden den, máte ukazatele za tento konkrétní ten, kliknete-li na týden, m?síc nebo rok, získáte ukazatele za dané období. ?ikovné, pohodlné, prost? u?ivatelsky p?ív?tivé ?e?ení.

Google Analytics je profesionální nástroj. Zatím je zdarma. Zjistil jsem, ?e mi m??e poslou?it jako p?íjemný dopln?k ke slu?b? Toplist.cz, a proto?e umí p?esn? vysledovat procentuální pom?r p?ístup? z referen?ních odkaz? (bannery), zcela ur?it? ho otestuji i u svých zákazník?, abychom tak spole?n? mohli vylou?it neperspektivní internetovou reklamu.

Tento nástroj si m??ete zaregistrovat na www.google.com/analytics. Abyste mohli nástroj pou?ívat, je t?eba mít e-mailový ú?et a vymyslet si n?jaké heslo.

Snad se vám bude Google Analytics líbit stejn? jako mn?.

Josef Nádb?la
Autor podniká v oblasti tvorby internetových prezentací a prodeje hw a sw. Je také autorem knih Velký po?íta?ový slovník a Deseti prsty na klávesnici. Koní?kem je spolupráce na webu www.chlapisobe.org.

[Akt. známka: 0,11 / Počet hlasů: 9] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1072 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.