Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Jak na to?

Jak si ud?lat (mini)lokální sí aneb rady, triky, atd.

Ji?í Luká? - Jak na to? - 23. 01. 2000 - 19903 přečteníJe?t? ne?li se pustím do svého povídání, musím vás upozornit, ?e v této oblasti nejsem a? zas tolik zb?hlý, proto?e jsem m?l to ?t?stí pracovat a? doposud pouze na ji? pln? funk?ních a hlavn? dávno "se?roubovaných" sítích, co? se m??e projevit na pon?kud slab?í odbornosti mých výraz? a postup?. Av?ak na druhou stranu vás mohu ujistit, ?e v?echny postupy ní?e uvedené a popsané jsem osobn? vyzkou?el a nejen ?e fungují, ale i mé dv? PC?ka to p?e?ily ve zdraví a v celé své výkonnostní kráse.

Pot?ebné HW zdroje: Abychom nemuseli pou?ívat HUB nebo n?jaký ze slo?it?j?ích postup? zapojení, posta?í nám pro ná? "drobný síový pokus" dva po?íta?e pr?m?rné výkonnosti, dv? síové Ethernet ?i FastEthernet karty v pr?m?rné cen? okolo K? 700,-- (ano, existují sice levn?j?í kousky, ale pro? kupovat n?co zbyte?n? levného, neslu?itelného, s mizernou závadovou zárukou a o p?ípadném budoucím opravním servisu ani nemluv?, kdy? to mohu vy?e?it jinak) a jeden dle va?í pot?eby dlouhý datový kabel (pozor, p?ichází na ?adu má neznalost p?esných termín?) s konektory vypadajícími jako telefonní zakon?ení, ale oplývající v?t?í hustotou pin? (mám dokonce pocit, ?e p?esn? dvojnásobnou).

Pot?ebné SW zdroje: Vylou?ím-li prozatím z mého pohledu sice pro na?i (mini)lokální sít (dále jen: LAN) ne ?ivotn? d?le?ité síové software zprovoz?ující v jejím prost?edí WEBserver, MAILserver, PROXYserver, FIREWALL a dal?í p?ípadné servery (DNS, DHCP), musíte mít na obou po?íta?ích instalované shodné síové protokoly (doporu?uji: TCP/IP), klienta typu sít?, kterou hodláte provozovat (zde op?t radím: Klient sít? Microsoft) a p?íslu?ný sdílecí modul pro sdílení tiskáren a soubor? na va?i LAN síti. Základem toho v?eho je v?ak opera?ní systém, kde op?t v?ele doporu?uji spole?nost Microsoft a její OS Windows 95/98/2000 (já vím, vypadá to jako reklama, ale Windows jsou prost? nejroz?í?en?j?í a a koupíte jakoukoli síovou kartu, tak si m??ete být jisti, ?e vám pod MS Windows pob??í).

V p?ípad?, ?e hodláte zprovoznit i vý?e na za?átku zmín?né síové servery, m?li byste na oba po?íta?e otestovat na p?ítomnost n?jakého Intenet-klienta (Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, atd.), aby jste m?li zaru?eni software na prohlí?ení HTML stránek. - Mimochodem, nemusím snad zd?raz?ovat, ?e ?ím nov?j?í verze, tím lépe!

Síové servery a pot?ebný software:

  • Mail Server - Zpracovává elektronickou po?tu.
  • WEB Server - Zp?ístup?uje WEB server na adrese dané lokální stanice va?í LAN sít?.
  • Firewall - Za pomoci r?zných technik (mapování port?, paketového filtru, apod. technologií) chrání va?i LAN sí proti ne?ádoucím operacím jdoucím z vn?j?ího prost?edí.
  • Proxy Server, Proxy cache Server nebo HTTP Proxy Server - P?i pou?ití proxy serveru jsou WWW stránky ukládány do cache a p?i opakovaných po?adavcích se ji? nemusí stahávat z Internetu, ale jsou vzaty z této cache.
  • DHCP Server - Slou?í pro automatické nastavení síových parametr? klientských stanic.
  • "Jednoduchý" DNS Server - Slou?í jako jednoduchý DNS server pro lokální sí, který umo??uje forwardování dotaz? a obsahuje propojení na cache.

Mezi mé dva favority, kte?í mají vynikající parametry vzhledem ke své velikosti a nárok?m, pat?í dva ?eské produkty: WinRoute Professional 4.0 (NAT, Firewall, Po?tovní server, Proxy-Cache server, DHCP server, DNS forwarder, Sm?rování IP, Mapování port?, URL filtr), WinRoute Lite 3.0 (odleh?ená verze WinRoute Professional) - Tiny Software s.r.o., Plze? a Proxy+ 2.30 (Mail server, Firewall, Proxy-Cache server, ICP Server/ICP klient, DNS Forwarder, Mapped links) - Fortech s.r.o., Litomy?l.

Oba produkty disponují dostate?n? do hloubky zpracovanou ?eskou nápov?dou, obslu?ným (správcovským) modulem (WinRoute - v podob? speciální Windows aplikace a Proxy+ - v podob? WWW rozhraní s vyu?itím frames technologie).

Pokra?ování p?í?t? ...


[Akt. známka: 0,17 / Počet hlasů: 12] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1150 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?astný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.