Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Jak na to?

Jak si ud?lat (mini)lokální síť, dodatek ?. 1 aneb co si "elektrony" ?eptají, ale nebylo to psáno

Ji?í Luká? - Jak na to? - 14. 03. 2000 - 11710 přečteníPokud se sami sebe ptáte: "Co se asi skrývá, pod tímto tak trochu podivuhodným názvem dne?ního ?lánku," tak v??te nebo ne, odpov?? je velmi prostá. Myslím si, ?e jste ji? ur?it? ka?dý za?il situaci, kdy jste n?co rozebírali ?i popisovali a zhruba po týdnu nebo rad?ji po dvou týdnech, jste si najednou z?ista jasna uv?domili, ?e jste je?t? mohli upozornit na "támhletu ?i onu v?c" nebo zmínit "tamten ?lánek" a ... o n?co podobného se tu dnes sna?ím já. Zkrátka se jedná o první dopl?ující ?lánek, s jeho? pomocí se sna?ím co nejvíce ucelit a sjednotit v?eobecné znalosti, které jsou pot?ebné k provozu své vlastní soukromé lokální sít?.

FTP Serv-U (by Cat Soft, Deerfield Communications Inc.)

WWW server: www.ftpserv-u.com
Opera?ní systém: Win 3.1, WFW 3.11, Win95, Win98, WinNT
Aktuální verze: Serv-U FTP-Server version 2.5

I kdy? LAN (?i chte-li: Intranet), tak jak jsem ji popsal v základním p?tidílném seriálu: "Jak si ud?lat (mini)lokální síť", je pln? funk?ním a pracujícím informa?ním systém, nelze mluvit o její 100% (te? nemluvím o funk?nosti a stabilit?, nýbr? o podpo?e v?ech standardních technologií), pokud bychom do ní neza?lenili slu?bu ozna?ovanou jako: "FTP server".

Jedná se o síťovou aplikaci serverového typu, jen? nám na ur?itém portu dovolí zp?ístupnit souborové archivy ?len?né dle u?ivatelských ú?t?. Jeliko? jednotlivé ú?ty mohou být napojeny na r?zné diskové adresá?e va?eho síťového serveru (- nyní mluvím o fyzickém po?íta?i) a mohou disponovat r?znými právy, lze takto nap?. zp?ístupnit va?im u?ivatel?m mo?nost editace svých HTML stránek umíst?ních na va?e síťovém serveru. Samoz?ejmostí je i aktivace "anonymního" ú?tu, ke kterému se m??e p?ipojit ka?dý u?ivatel a je v?t?inou vyu?íván k distribuci nebo pouhému zp?ístupn?ní souborových archív? (nap?. XLS soubory obsahující ceníky va?ich slu?eb, PDF soubory s r?znými návody, ZIP soubory se spustitelnými u?ivatelskými aplikacemi, atd.).

P?edností vý?e jmenovaného FTP serveru je jeho velmi jednoduchá instalace a základní konfigurace, která spo?ívá v nastavení u?ivatel? (u?ivatelských skupin) a jejich práv. Mezi dal?í funkce nap?. pat?í zamezení p?ístupu z ur?ité IP, DNS adresy, definice datových kvót (= specifikace max. mno?ství p?enesených nebo sta?ených dat), jiných omezení (nap?. za ka?dý stáhnutý soubor musíte na tento FTP server p?emístit n?jaký jiný vá? soubor), atd.

Sou?ástí FTP Serv-U je také interní "jazyk", který vám umo?ní formulování interaktivních textových zpráv, jen? budou odesílány na základ? specifických operací provedených ze strany klienta FTP serveru.

FTP server FTP Serv-U version 2.5 si m??ete stáhnout z mate?ského serveru nebo ze souborového WWW archivu Download.com.

Dle mých ov??ených informací je v sou?asnosti k dispozici 45-denní zku?ební verze ve dvou rozdílných variantách.


[Akt. známka: 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 15 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.