Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Zajímavosti

Malé velké drobnosti ? Hledej, ?mudlo, hledej

Ji?í Luká? - Zajímavosti - 21. 12. 2007 - 32007 přečtení

GSM telefon je super v?c a musím se p?iznat, ?e si ji? nedoká?i sv?j ?ivot bez téhle malé mluvící a ob?as i vibrující krabi?ky v?bec p?edstavit. Je sice pravda, ?e ob?as je a? p?íli? dot?rný, ale celkové klady jednozna?n? p?evy?ují.

Nedávno jsem v?ak p?i dobíjení svého kreditu narazil na takové problémy, ?e jsem byl v jednu chvíli rozhodnut "celé tohle na?e báje?né partnerství rozcupovat na kousky" a vrátit se do prav?ku; tedy k pevné lince.

A co se vlastn? stalo?

Nic moc extra; zkrátka p?i zadávání dobíjecího kódu u mobilu fungujícího na kartu (kód jsem opisoval z Vodafone kupónu, který jsem o?istil tak d?kladn?, ?e jsem málem smazal i skrytý dobíjecí kód) jsem ?patn? p?e?etl poslední tém?? ne?itelnou ?íslici a bylo zad?láno na problém. Autoriza?ní mechanizmus si toho samoz?ejm? v?iml a s pomyslným úsm?vem mi oznámil, ?e jsem zadal ?patný dobíjecí kód.

Nev??ícn? jsem zavrt?l hlavou a zkusil zadat celý p?íkaz znovu, pro p?ípad, ?e bych se upsal. Reakce stejná, tak?e chyba byla opravdu v kódu respektive v mé interpretaci tohoto kódu. Lu?tím, lu?tím a zkou?ím dal?í variantu. Odpov?? stejná ? chyba, ale navíc mi p?ichází strohé oznámení o zablokování mo?nosti dobíjení mého telefonu s dov?tkem, ?e mám kontaktovat pro deblokaci operátora.

"Super!!!! To si snad d?laj ... píp, píp, píp ...," procedil jsem mezi zuby a jal se kontaktovat operátora. A tu p?i?el ?as na mé velké zklamání, na jeho? konci jsem málem fyzicky zlikvidoval sv?j mobil a kdybych m?l po ruce n?jakého zam?stnance Vodafonu, tak bych ublí?il mo?ná i jemu.

No, nebudu to natahovat. Dostat na telefon, ?ivého operátora je u Vodafounu takový malý zázrak. To bych asi spí?e potkal na ulici Billa. Po p?lhodin? a? hodin? marných pokus? jsem to vzdal a ?el na web, abych na?el n?jaký jiný zp?sob, jak to odblokovat. A tady m? ?ekala druhá rána.

Pokud se chcete stát novým spokojeným zákazníkem Vodafonu, tak to vám jejich web mohu v?ele doporu?it, ale b?da, pokud máte problém a hledáte ?e?ení. Tak neprostupnou d?ungli jsem u? dlouho nevid?l. A vyhledávání je, jak se ?íká, na dv? v?ci ? na nic a na ... ! V zoufalství jsem zkusil i "M?j Vodafone ú?et", ale ?ádné p?ekvapení se nekonalo. I zde web oplývá maximální stru?ností a informa?ní nep?ipraveností. Zkrátka v?ude se po?ítá jen s ideálním stavem a jakákoliv odchylka od vyty?ené cesty je nep?ijatelná. Alespo? tak to vidím já.

A p?esn? v tento moment jsem u? rezignoval. Byl jsem fyzicky i du?evn? úpln? vy?erpaný a ochotný p?istoupit i na "potupnou a zárove? stra?liv? zbyte?nou" osobní náv?t?vu n?kterého z úchvatných Vodafone zákaznických center, aby se nechal obla?it chytrostí a zku?eností místních profesionál?, kdy? jsem dostal spásný nápad.

Vyzkou?el jsem p?es automatickou hlasovou obsluhu nabít sv?j telefon jiným "platným" kódem a ono to zafungovalo. ? "Co??? Jsem zablokovaný a p?esto odblokovaný? Pro? tady celou dobu stresuji?" Neuv??itelné a p?esto tak reálné!

Prost? pod svícnem je nejv?t?í tma! Ať ?ijí moderní komunika?ní a informa?ní spole?nosti.

Na záv?r je?t? jedna malá perli?ka: Ve chvíli svého nejv?t?ího zoufalství jsem poprosil jedno dobrého kamaráda, aby se stavil ve Vodafone centru a zjistil p?esný, krok za krokem, postup na odblokování zablokovaného nabíjení telefonu. ? Hádejte s ?ím se vrátil? Zku?ený Vodafone pracovník mu ?ekl, ať si to "naklikám" n?kde v hlasové samoobsluze. ? Tak to m? opravdu nenapadlo a v?bec jsem to tu hodinu nezkou?el.

[Akt. známka: 1,19 / Počet hlasů: 81] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 229 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.