Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (II.)

Ji?í Luká? - MySQL - 29. 06. 2000 - 39377 přečtení

Srde?n? zdravím v?echny "?ílence", kte?í se nebojí zkusit n?co nového, ale i ty, kte?í sem jen zabloudili a nev??í, jaké "super v?ci se zde nau?í"! Av?ak dost "sebechvály", nastal ?as SQL jazyka a jednoho výborného databázového serveru s p?ízna?ným názvem MySQL.

V dne?ní "druhé lekci" si uká?eme, jak dokon?it to, co jsem za?ali v minulém dílu (ze dne 22. 6. 2000) - tedy instalaci MySQL databázového serveru na na?e PC a seznámíme se s jeho vybavením.

1) Instalace MySQL serveru

Výchozím p?edpokladem tohoto bodu - tedy instalace MySQL databázového serveru na vá? po?íta? - je p?ítomnost instala?ního archivu MySQL software na va?em pevném disku nebo vlastnictví n?jakého jiného média, kde se tento archiv nalézá. (Poznámka: Pokud vás zajímá, jak si tento software opat?it, tak si p?e?t?te minulý první díl tohoto seriálu, kde jsem se této zále?itosti pln? v?noval.)

Nejprve je nutno tento archiv (m?j je nap?. komprimován v ZIPu a jmenuje se: "mysql-shareware-3.22.30-win.zip") dekomprimovat za pomoci vhodného programu a získat tak instala?ní packet ("balík"), který krom? datových a konfigura?ních soubor? také obsahuje spustitelný EXE soubor s názvem "setup.exe", jeho? spu?t?ním docílíte zahájení instalace MySQL software na va?e PC.

Jak jsem ji? vý?e ?ekl, double-click(em) na souboru "setup.exe" spustíte instala?ní program, který by se m?l inicializovat jako instala?ní utilita programu: "MySQL Server and Clients 3.22. Shareware version". V p?ípad?, ?e se instala?ní program inicializuje pouze jako klient verze, je nezbytné vrátit se ke zdroji va?eho "instala?ního balíku" a získat kompletní verzi - tedy verzi, která obsahuje nejen MySQL Clients ?ást, ale i MySQL Server.

Jeliko? samotná instalace je ji? klasickou zále?itostí, nebudu ji dále nijak rozpitvávat. - Snad jen doporu?uji zachovat navrhovaný cílový adresá? a nainstalovat tak MySQL databázový server do adresá?e: "C:\mysql".

V prost?edí Windows pracuje MySQL jako slu?ba (Poznámka: Pro vyznava?e Unixu bude spí? p?ístupn?j?í slovo "démon".). Server se spustí jako rezidentní slu?ba a poskytuje p?ístup ke v?em databázím vytvo?eným pod MySQL.

P?i instalaci se automaticky vytvo?í databáze (dále jen: "DB") test, která je p?ístupná v?em klient?m. Tuto DB budeme pou?ívat k na?im test?m a pokus?m. Jinak ve?keré pro vás d?le?ité spustitelné soubory - v p?ípad?, ?e jste MySQL software nainstalovali do vý?e doporu?eného adresá?e - najdete v adresá?i C:\myslq\bin.

A v neposlední ?ad?, je?t? ne?-li za?neme s MySQL databázovým serverem pracovat, je také nutné zmínit jednu nep?íjemnou vlastnost, kterou tento software disponuje a sice skute?nost, ?e ve?kerá komunikace s ním probíhá na ?ádce (v "promtu"), co? je v ur?itém smyslu jist? velmi nep?íjemné, ale rozhodn? "p?ekonatelné" (... a kdo ví? T?eba se vám to za?ne líbit jako mn?!)!

2) Vybavení MySQL serveru

Databázový server MySQL je vybaven ?adou men?ích utilities, které mají r?zné funkce a dovolují tak spravovat v?e nutné k zabezpe?ení bezproblémovému b?hu MySQL serveru. V sou?asné chvíli se dá s klidem ?íci, ?e nás budou zajímat pouze t?i následující soubory nalézající se ve vý?e uvedeném adresá?i: "C:\myslq\bin".

  • mysql.exe ... utilita umo??ující za pomoci SQL jazyka zakládat, spravovat a ru?it ve?keré DB obsluhované MySQL serverem.
  • mysqladmin.exe ... nejvy??í administrativní utilita, která mimo jiné umo??uje odstranit z pam?ti aktivní MySQL server v podobn? spu?t?ného mysqld-shareware.exe souboru jako slu?by OS Windows.
  • mysqld-shareware.exe ... soubor, který se spou?tí jako slu?ba a aktivuje tak MySQL databázový server.

Nu a nyní, kdy? ji? v?ichni víme (nebo alespo? tu?íme), jak MySQL server pracuje a jak jej spustíme, nastal ten pravý ?as ukázat si jeden men?í zlep?ovák, který nám ukrátí ?as p?i jeho deaktivaci. - Nastal ?as pro vytvo?ení jednoho malého "dávkového" souboru!

Postup vytvo?ení "dávkového" souboru "konec.bat":

  1. P?emíst?te se v "Pr?zkumníkovi" do adresá?e C:\myslq\bin, p?ejd?te do souborové ?ásti (pravá polovina) a prost?ednictvím polo?ek hlavního menu (Soubor -> Nový objekt -> Textový dokument) zalo?te nový textový soubor ozna?ený jako "konec.txt".
  2. Nyní na n?m dvakrát klikn?te a p?ejd?te tak do edita?ního stavu - tedy do stavu, kdy je tento soubor p?ístupný nejlépe prost?ednictvím jednoduchého programu "Poznámkový blok", který je dodáván jako standardní sou?ást OS Windows 9x.
  3. Zde zapi?te do tohoto souboru následující ?ádek: "mysqladmin shutdown" a ulo?te jej.
  4. Nakonec ji? jen sta?í tento soubor "konec.txt" p?ejmenovat na "konec.bat" a va?e "dávka" (- tedy dávkový soubor) je na sv?t?!

A to je pro dne?ek v?e! P?í?t? se ji? kone?n? pustíme do práce s databází za pomoci SQL jazyka.


[Akt. známka: 0,17 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.