Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (IV.)

Ji?í Luká? - MySQL - 24. 07. 2000 - 32914 přečtení

Usedám ke svému po?íta?i a levou rukou na slepo hledám spína? elektrického nap?tí velký jako koruna umíst?ní p?i pravé stran? "bedny". Sou?asn? ledabyle pohlédnu skrze otev?ené ?aluzie pravým koutkem oka ven a hlavou mi jakou blesk proletí ironická poznámka týkající se sou?asného velmi chladného léta. Pozoruji ?edé tetelící se mraky a zárove? tisknu svým levým ukazová?kem nyní ji? nalezený spína?. V "bedn?" to lupne, obrazovka zajisk?í a po?íta? o?ívá. ...

... (o pár minut déle) ... dvoj-klikem spou?tím soubor mysql.exe a uvádím tak v ?innost obslu?nou utilitu, s její? pomocí budu moci pracovat s jakoukoli databází spravovanou MySQL databázovým serverem. Do p?íkazového ?ádku vpisuji následující text: "CONNECT Test" a po?aduji jeho vykonání stiskem klávesy <ENTER>. "Po?íta?" mi odpoví výpisem o stavu p?ipojení, které obsahuje ?íslo p?ipojení a jméno p?ipojené databáze, a ?eká na dal?í p?íkaz.

Nu a proto?e jsem touto poslední akcí v podstat? ukon?il na?e minulé t?etí sezení, tak si myslím, ?e by bylo vhodné za?ít m?j dal?í výklad práv? zde. - I kdy? jsem v záv?ru minulého dílu je?t? stihl nastínit, jak se provádí zalo?ení nové tabulky v na?í práv? aktivní databázi (dále jen DB), pro jistotu to dnes je?t? rad?ji zopakuji a hlavn? doplním o dal?í nezbytná fakta.

Tak tedy nejprve rozeberme si ná? minulý vzorový p?íklad!

Vzorový p?íklad:
(?ervený text ... text generovaný MySQL serverem, zelený text ... ná? p?íkaz)

mysql> CREATE TABLE pokus
    -> (jmeno char(10),
    -> cislo integer);
Query OK, O rows affected (0.05 sec)

Jeliko? si myslím, ?e spojení CREATE TABLE není nutné nijak více komentovat, p?ejdu rad?ji dále, abych vás zbyte?n? nezdr?oval. Slovem pokus definujeme jméno práv? vytvá?ené tabulky a kone?n? "obsahem" hlavní závorky, na jejím? konci najdeme st?edník, specifikujeme po?et, ozna?ení a typ sloupc? (v?etn? datového typu) zakládané tabulky.

Mezi nejpou?ívan?j?í datové typy pat?í: znakový (char), celo?íselný (integer), ?íslo s plovoucí desetinou ?árkou (float), datumový (date), datumový s ?asem (datetime), textový (text), atd.

Proto?e datových typ? je mnoho a v?echny jsou popsány v manuálu MySQL databázového serveru, probereme zde pouze princip jejich volby a pou?ití t?ch nejzákladn?j?ích si uká?eme na skute?ném p?íkladu.

Princip volby vhodného datového typu:

Podíváte-li se pon?kud detailn?ji na vý?e uvedený vý?et nejpou?ívan?j?ích datových typ?, m?li byste po n?jaké chvilce dosp?t k záv?ru, ?e lze datové typy rozd?lit bu?to do dvou nebo t?í základních kategorií a to na: ?íselné a znakové nebo na ?íselné, znakové a datumové/?asové. Zále?í jen na tom, zda-li jste ochotni datumový a ?asový zápis chápat jako specifickou znakovou posloupnost nebo ne.

Tak trochu "mimo tento sv?t" ?ije je?t? jeden základní typ, který ozna?ujeme jako "logický" (v angli?tin? je ozna?ován jako: "boolean" nebo "bool") a m??e obsahovat jednu ze dvou mo?ných následujících hodnot: pravdu (true) nebo nepravdu (false).

Mo?ná se budete divit, ale se znalostí vý?e uvedené "základní pou?ky" a skute?ností z ní vyplývajících, jste pln? schopni zakládat své tabulky s co mo?ná nejvhodn?ji stanovenými datovými typy jejich sloupc?. - A jak je to mo?né? Inu proto, ?e dal?í d?lení je ji? více mén? pouhou dola?ovací zále?itostí, kde nap?. jasn? stanovíte skute?nost, ?e sloupec A bude obsahovat pouze celo?íselné hodnoty (- vhodné pro identifika?ní sloupce) a sloupec B naopak ?ísla s desetinou ?árkou (- nap?. pen??ní ?ástky nebo výsledky p?esných m??ení).

Mezi datovými typy v?ak neexistují pouze jen "druhové rozdíly", ale nap?íklad i kapacitní a to jak z pohledu u?ivatele, tak i z pohledu "databázového serveru". - Z u?ivatelského pohledu se jedná o omezení maximálního rozsahu hodnot, které je daný typ schopen akceptovat (nap?. znakový typ CHAR je schopen pojmout maximáln? 255 znak?) a z pohledu databázového serveru se jedná o konkrétní pam?ťové nároky jednotlivých datových typ?.

Av?ak to ji? zabíhám p?íli? do detail? a vzdaluji se tak své hlavní my?lence a sice "odborné nenáro?nosti"!

Vzorový p?íklad ?íslo dv?: (Zadání: Zalo?te novou tabulku "zamestnanec", která bude obsahovat ?ty?i následující sloupce: poradove_cislo, jmeno, prijmeni, plat. Zvolte vhodné datové typy s vyu?itím vý?e uvedeného vý?tu! Pozor, názvy datových typ? se do p?íkazu zapisují v angli?tin?! Datový typ CHAR m??eme zapsat samostatn? nebo s bli??ím omezením specifikovaným v závorce (max. hodnota 255) za klí?ovým slovem.)

?e?ení:

mysql> CREATE TABLE zamestnanec
    -> (poradove_cislo integer,
    -> jmeno char(10),
    -> prijmeni char(15),
    -> plat float);
Query OK, O rows affected (0.00 sec)

P?í?t? si povíme jak zru?it námi zalo?enou tabulku a jak ji naplnit daty.


[Akt. známka: 0,20 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 22 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.