Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (VII.)

Ji?í Luká? - MySQL - 25. 09. 2000 - 29808 přečtení

Vítám v?echny na?e ?tená?e, kte?í se utrhli od svých televizních p?ijíma?? a p?edev?ím od d?ní v australském m?st? Sydney, které hostí 27. letní olympijské hry a rozhodli se nav?tívit na?e webové stránky a to nejen "v my?lenkách", ale i fyzicky, tedy zápisem na?í URL adresy do "p?íkazového ?ádku" va?eho Internet browsera.

Av?ak dost ?e?í, va?e MySQL databáze zahálela ji? dost dlouho! ... Pokud mi pam?ť dob?e slou?í, tak jsme si minule nestihli vysv?tlit p?íklad ?íslo ?est, proto dne?ní díl za?nu práv? tímto p?íkladem.

Vzorový p?íklad ?íslo ?est: (Zadání: Vyberte/vyvolejte sloupce "jmeno","prijmeni" a "plat" z tabulky "zamestnanec", které odpovídají následující podmínce a se?a?te je dle hodnot ve sloupci "plat"! Podmínka: V?echny hodnoty ve sloupci "plat" musí být v?t?í ne? 1000,-- K?. Dále za?i?te, aby jméno sloupce "plat" bylo na výstupu zm?n?no na "mzda".)

?e?ení:

mysql> SELECT jmeno,prijmeni,plat as mzda FROM zamestnanec
    -> WHERE plat>1000
    -> ORDER BY plat;
+-------+----------+---------+
| jmeno | prijmeni | mzda    |
+-------+----------+---------+
| Petr  | Novak    | 5000.00 |
+-------+----------+---------+
1 rows in set (0.06 sec)

I kdy? se vám m??e tento ?estý p?íklad na první pohled jevit jako velmi lehký a nikterak pou?ný, je zde p?eci jenom n?co málo v?cí, kterých byste si m?li pov?imnou a zapamatovat si zp?sob jejich pou?ití.

Nap?. zde byly aplikovány v?echny v minulém dílu probrané modifikace parametru specifikace_výstupních_sloupc? a poprvé v celém na?em seriálu zde byl také pou?it pod p?íkaz WHERE p?íkazu SELECT, bez kterého se, jak velmi brzy sami uvidíte, dozajista p?i své práci neobejdete.

Pou?ití pod p?íkazu WHERE:

Jak jsem ji? vý?e nazna?il jedná se o velmi d?le?itou sub-?ást výb?rového/výpisového p?íkazu SELECT, s její? pomocí - prost?ednictvím vlo?ené podmínky - ovliv?ujete výstupní data, ?ili odpov?? MySQL databázového serveru na vá? SQL dotaz.

Nyní si na n?kolika málo následujících p?íkladech uká?eme v?echny mo?né typy podmínek a popí?eme si jejich strukturu.

 • Podmínka zalo?ená na (ne)rovnosti testované hodnoty získané z DB s vlo?enou nebo jinak získanou "kontrolní" hodnotou.

  Syntaxe: WHERE jméno_sloupec znak kontrolní_hodnota (znak ... =,!=,<,>)

  P?.: WHERE plat > 2000

 • Podmínka s klí?ovým slovem IN zaji?ťuje kontrolu v?ech dat v daném sloupci specifikované tabulky na rovnost s n?kterou z hodnot uvedených ve vý?tu následujícím za klí?ovým slovem v "kulatých" závorkách.

  Syntaxe: WHERE jméno_sloupce IN (první_hodnota,n-tá_hodnota) (v p?ípad?, ?e by vý?et hodnot uzav?ený v závorkách m?l obsahovat jakékoli znakové hodnoty, tak musí být je?t? jednotlivé hodnoty uzav?eny v uvozovkách)

  P?.: WHERE jmeno IN ("Petr","David","Jirka")

 • Podmínka rozt?i?ující data podle tohoto, zdali odpovídají zadané hodnot? nebo ne. Platnými výstupními daty jsou samoz?ejm? data odpovídající zadané hodnot?!

  Syntaxe: WHERE jméno_sloupce LIKE (xhodnotax) (v p?ípad?, ?e si nejste jisti, jakou p?esnou hodnotu má vámi hledaná "hodnota", uve?te pouze jednozna?n? známou ?ást "hodnoty" a její dal?í "dopln?ní" ponechte na zástuných znacích, které lze vlo?it na místa ozna?ená písmeny x. Nap?. znak procento (%) nahrazuje jakýkoli dal?í navazující ?et?zec znak? - t?eba i nulový a podtr?ítko (_) pouze jakýkoli jeden znak.)

  P?.: WHERE prijmeni LIKE ("%a%")

 • Podmínka s klí?ovým slovem BETWEEN je zalo?ena na existenci ur?itého pevn? daného rozmezí hodnot a následné kontrole "výstupních" dat na p?ítomnost v daném rozmezí.

  Syntaxe: WHERE jméno_sloupce BETWEEN hodnota1 AND hodnota2 (rozmezí je bráno od "hodnota1" do "hodnota2")

  P?.: WHERE poradove_cislo BETWEEN 2 AND 3

 • Proto?e MySQL databázový server podporuje p?ítomnost "v?t?ího" mno?ství podmínek v jednom pod p?íkazu WHERE, obsahuje také dva základní operátory, s jejich? pomocí lze tyto jednotlivé podmínky spojit. Jedná se o operátor AND (zastupující úkon: "a") a OR (zastupující úkon: "nebo").

  Syntaxe: WHERE podmínka1 operátor podmínka2

  P?.: WHERE jmeno="Petr" OR jmeno="Pavel" (Pozor! Tento p?íklad by bylo efektivn?j?í ?e?it podmínkou s klí?ovým slovem IN.)

P?í?t? kone?n? dokon?íme SQL p?íkaz SELECT a podíváme se na mazaní a úpravu dat ulo?ených v tabulce. P?eji p?íjemný týden ...

PS: Pokud si chce po?ádn? prozkou?et pou?ití pod p?íkazu WHERE doporu?uji vám vlo?it si do va?í tabulky je?t? n?jaká dat, ?ím? dosáhnete "viditeln?j?ích" výsledk?.


[Akt. známka: 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1102 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.