Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

MySQL

MySQL aneb u?íme se SQL jazyk (X.)

Ji?í Luká? - MySQL - 22. 01. 2001 - 71388 přečtení

Vítám vás u jubilejního desátého dílu na?e seriálu "MySQL aneb u?íme se SQL jazyk", ve kterém si uká?eme, jak modifikovat strukturu ji? existující tabulky bez toho, abychom ji nejprve celou zru?ily a posléze op?t zalo?ily. Dále si ?ekneme, jak lze v MySQL spustit SQL script a úpln? na konec vám mo?ná stihnu ukázat, jak jednodu?e lze zjistit, jaké databáze a tabulky aktuáln? spravuje vá? rela?ní DB server MySQL.

Modifikace struktury existující tabulky

Proto?e i u jakkoliv dob?e navr?ené databáze se jednou nutn? setkáte s po?adavkem na její modifikaci nap?. v podob? p?idání nového nebo ubrání ji? existujícího sloupce v n?jaké tabulce, tak je dobré znát SQL p?íkaz, jen? tyto úkoly doká?e bez jakýchkoliv problému vykonat a u?et?it si tak ?as, který by jste strávili hledáním v manuálech. - A práv? proto vás chci nyní seznámit s SQL p?íkazem ALTER TABLE ..., s jeho? pomocí lze (- p?idat/zru?it sloupec, zm?nit datovou definici sloupce nebo definici jeho integritních omezení) lehce zm?nit stávající definici jakékoliv tabulky.

Syntaxe:
ALTER TABLE jméno_tabulky
  [ADD (specifikace_sloupc?)]
  [MODIFY specifikace_sloupce]
  [DROP jméno_sloupce]
  [DROP CONSTRAIN jméno_sloupce]

Poznámka: Vzhledem k tomu, ?e jsme si je?t? neukázali, jak definovat integritní pravidla pro jednotlivé sloupce v tabulce, tak se posledním ?ádkem ve vý?e uvedené syntaxi nebudeme v?bec zabývat.

P?idání sloupce:
Chcete-li do své tabulky p?idat dal?í sloupec(e), pou?ijete SQL p?íkaz ALTER TABLE s klí?ovým pod p?íkazem ADD (specifikace_sloupc?), kde na místo specifikace_sloupc? doplníte seznam (m??e být i jednoslo?kový) obsahující názvy nových sloupc?, jejich datové typy a p?ípadná integritní omezení (- ty v?ak zatím neumíte definovat).

Ukázka: ALTER TABLE zamestnanec ADD (Funkce char(20));

Odstran?ní sloupce:
Ukázka: ALTER TABLE zamestnanec DROP Funkce;

Modifikace sloupce:
Ukázka: ALTER TABLE zamestnanec MODIFY Funkce char(30);

P?ejmenování sloupce:
Jeliko? SQL p?íkaz ALTER TABLE nedisponuje ?ádným pod p?íkazem, který by umo??oval p?ejmenovat sloupec v n?jaké tabulce, je nutné tuto operaci vy?e?it za pomoci jiných existujících p?íkaz? (ALTER TABLE ... ADD ..., ALTER TABLE ... DROP ..., UPDATE ...). Celá operace se skládá ze t?í následujících krok?:

1. P?idáme nový sloupec s po?adovaným jménem a datovým typem shodným s p?vodním sloupcem. P?.: ALTER TABLE zamestnanec ADD (Prac_funkce char(20));

2. Zkopírujeme hodnoty v?echny ?ádk? v p?vodním sloupci do nového. P?.: UPDATE zamestnanec SET Prac_funkce=Funkce;

3. Zru?íme p?vodní sloupec. P?.: ALTER TABLE zamestnanec DROP Funkce;

Spou?t?ní SQL script?

Script je posloupnost p?íkaz? ulo?ená nej?ast?ji v textovém souboru. SQL script je tedy logicky posloupnost SQL p?íkaz? ulo?ená v textovém souboru. Nu a pokud mluvím o spou?t?ní SQL script?, tak v??te, ?e se jedná o provedení v?ech SQL p?íkaz? ulo?ených v n?jakém takovém scriptovém souboru n?jakým databázovým serverem (- v na?em p?ípad? MySQL).

Celou zále?itost si nyní uká?eme na malém "p?ejmenovávacím p?íkladu". Nejprve si v?ak v?ichni do své tabulky "zamestnanec" p?idejte nový sloupec s názvem: "cislo_oddeleni" (ALTER TABLE zamestnanec ADD (cislo_oddeleni integer);).

Dále je nutné vytvo?it "scriptový" soubor (- m??ete nap?. vyu?ít Windows aplikaci "Poznámkový blok" nebo "Notepad" v anglické verzi Windows) a zapsat do tohoto souboru jednotlivé SQL p?íkazy v takovém po?adí, v jakém se mají provád?t!

ALTER TABLE zamestnanec ADD (id_oddeleni integer);
UPDATE zamestnanec SET id_oddeleni=cislo_oddeleni;
ALTER TABLE zamestnanec DROP cislo_oddeleni;

Vý?e vytvo?ený scriptový soubor ulo?te jako "scritp.txt" do lehce p?ístupného osmi znakového adresá?e (nap?.: C:\Temp) a spusťte aplikaci "P?íkazový ?ádek" (Start -> Programy -> P?íslu?enství), ?i-li DOS program "C:\WINDOWS\COMMAND.COM".

Nyní ji? jen sta?í vý?e vytvo?ený scriptový soubor spustit prost?ednictvím databázového serveru MySQL dle následujícího schématu: mysql.exe_soubor_se_svou_cestou jméno_databáze < scriptový_soubor_se_svou_cestou a v?e je hotovo!

P?íklad: C:\mysql\bin\mysql.exe test < C:\Temp\script.txt

P?eji p?íjemné scriptování ...


[Akt. známka: 0,22 / Počet hlasů: 9] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 27 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.