Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Northern Ireland Trophy 2006 - Ronnie O'Sullivan vs. Stuart Pettman

Ji?í Luká? - Snooker blog - 16. 08. 2006

Snookerová sezona 2006/2007 práv? za?ala a já vám zde nabízím sv?j první osobní komentá? ze zápasu mezi Ronnie O'Sullivanem a Stuartem Pettmanem, který se odehrál 15. srpna 2006 na leto?ním prvním bodovaném turnaji Northern Ireland Trophy 2006, The Waterfront Hall, Belfast.

Úvodem pouze prozradím, ?e se hrálo na "Best of 9 Frames"; tedy na p?t vít?zných fram?.

1. frame

Stuart Pettman za?íná lépe a rozehrává první náb?h tohoto zápasu. Bohu?el jak rychle za?al, tak i rychle kon?í a p?ipisuje si na své konto pouhých 15 bod?. Ke slovu se dostává Ronnie O'Sullivan, ov?em i on kon?í po odehrání slabých 14 bod?. Pettman v?ak nedoká?e potrestat Ronnieho chybu a tak si O'Sullivan záhy p?ipisuje na své konto dal?í body a zastavuje se a? na stavu 48:15.

Pettman zahrává t??kou ?ervenou do rohové kapsy a rozehrává s O'Sullivanem stíhací závod. Za stavu 48:33 ji? nem??e p?i h?e na ?lutou dále pokra?ovat a tak za?íná první bitva o nejlep?í snooker. Oba hrá?i st?ídají jednu lep?í jistotu za druhou a první frame se za?íná protahovat. Jako první chybuje Ronnie O'Sullivan, který nedoká?e odvrátit Stuartovu vynikající jistotu. Uniká a? p?i t?etí pokusu a Pettman si tak celkem p?ipisuje na své konto 8 trestných bod?.

Nakonec rozhoduje Pettmanova chyba p?i h?e na ?lutou (ne?ťastn? zahrál tzv. double-kiss) a Ronnie O'Sullivan získává první frame 75:48.

2. frame

Stuart Pettman i ve druhém framu za?íná lépe a op?t potápí jako první. Bohu?el jeho náb?h kon?í ziskem pouhých 14 bod?. Ronnie se dostává ke stolu a ihned zahrává p?kný strk, který kon?í v hlou?ku ?ervených koulí a Stuart tak má k dispozici omezený herní prostor. Rozhod?í hlásí touching-ball.

Ronnie O'Sullivan evidentn? nikam nesp?chá a rozehrává op?t hru na jistotu. Jedna jistota st?ídá druhou, p?i?em? ?ervené se postupn? rozprostírají po stole. O'Sullivan zkou?í odvá?ný strk a chybuje. Pettman v?ak nevyu?ívá nabídnuté ?ance a umo??uje Ronniemu za?ít jeho první náb?h v této h?e. Ten v?ak také chybuje a získává pouhý jeden bod.

Stuart se pokou?í zahrát jistotu na ?lutou a p?ekvapiv? chybuje (koule t?sn? nedojela ke ?luté). Rozhod?í hlásí free-ball, ale proto?e není mo?né zahrát na ?ádnou pozi?n? dobrou kouli, tak O'Sullivan nechává hrát (za trest) svého soupe?e. Ten zahrává slab?í strk na jistotu a pou?tí tak Ronnieho do zajímavé situace, která by mohla rozhodnout celý frame. Ronnie O'Sullivan rozehrává svou standardní "raketovou" hru a získává 46ti bodový náb?h a stav se zastaví na 51:15. Stuart Pettman v?ak nedoká?e reagovat a ihned chybuje, co? Ronnie okam?it? trestá dal?ími sedmi získanými body.

P?es v?echny chyby to Pettman nevzdává a pokou?í se je?t? strhnout zápas na svou stranu. Pettman nakonec zvládá i velmi d?le?itou p?ihrávku na ?lutou kouli a zdá se, ?e zisk prvního framu je na dosah. A je to tu. Pettman vyhrává frame 68:71 a srovnává aktuální stav zápasu na 1:1.

3. frame

Pettman op?t za?íná frame, ale tentokrát se jeho bodový zisk zten?il na velmi hubených osm bod?. - A je to tu, op?t za?íná stará známá hra na jistotu, kterou oba dva hrá?i v tomto zápase zvládají velmi dob?e (tedy a? na drobné excesy, které se dají p?i?íst prvnímu turnaji této sezony).

Stuart Pettman po pár strcích chybuje a O'Sullivan tak m??e rozehrát sv?j první náb?h, který v?ak kon?í d?íve, ne? vlastn? za?al. Aktuální stav je 6:8. Ronnie se v?ak brzy op?t dostává ke slovu a tentokrát to vypadá na v?t?í bodový zisk, který by mohl dokonce rozhodnout celý frame. O'Sullivan v?ak chybuje p?i h?e na barevnou a pou?tí tak Pettmana zp?t na st?l, který v?ak následn? nezvládá odvá?né vé?ko p?i h?e na barevnou kouli a máme tu rázem dal?í rozkouskovaný frame. Aktuální stav je 28:13.

Dal?í pr?b?h framu se nese v podobném duchu a skóre se m?ní jen velmi pomalu: 40:17, 40:24 a 41:24. Stuart nakonec zabojuje a strhává vít?zství v tomto framu na sebe (41:50) a ujímá se poprvé vedení v zápasu 1:2.

4. frame

O'Sullivan za?íná ?tvrtý frame lépe a potápí jako první ?ervenou kouli. I kdy? si vede lépe, ne? Pettman ve stejné situaci (myslím tím první náb?hy), tak i Ronnie kon?í sv?j první náb?h ziskem nep?íli? výrazných 28 bod?. Stuart Pettman se sna?í kontrovat, ale získává pouhých 22 bod? a pou?tí Ronnieho ke stolu. O'Sullivan neváhá a pokra?uje ve sb?ru dal?ích bod?.

Po pár strcích je jasné, ?e Ronnie získává sv?j druhý frame v zápase a také je vid?t evidentní zlep?ení jeho hry, která se zdá být rázem mnohem p?esn?j?í a jist?j?í. Frame kon?í výsledkem 81:22 a Ronnie O'Sullivan srovnává celkový stav na 2:2.

Na ?ad? je krátká p?estávka.

5. frame

Stuart se zdá být po p?estávce jako vym?n?ný a rozehrává velmi slibný náb?h, který mu m??e zajistit vít?zství v celém framu. Koule padají pom?rn? jist? do kapes a Pettman má na svém kont? ji? 60 bod? a zdá se, ?e nehodlá sv?j náb?h p?eru?it. Bohu?el Stuart nakonec chybuje a kon?í sv?j náb?h ziskem velmi slu?ných 66 bod?.

Pokud chce O'Sullivan Pettmana zastavit, musí to provést práv? te?, proto?e Pettman vypadá velmi odhodlan? a nehodlá se tohoto framu jen tak vzdát. ? Ronnie O'Sullivan neváhá a jedním mohutným náb?hem bere Pettmanovi vítr z plachet a strhává vít?zství na svou stranu. Kone?ný výsledek framu je 71:66 a O'Sullivan vede 3:2.

6. frame

?estý frame za?íná lépe O'Sullivan a získává prvních 29 bod?. Zde v?ak jeho náb?h kon?í a ke slovu se dostává Pettman. Sv?j náb?h za?íná sice velmi rozvá?n?, ale v bodovém zisku mu to v?bec nebrání. Po chvilce hry má v kapse 50ti bodový náb?h a pokra?uje vesele dál. Stuart nakonec zahrává 96ti bodový náb?h, co? mu samoz?ejm? zaru?uje zisk celého framu (30:96). Stav zápasu je 3:3.

7. frame

Sedmý frame za?íná pom?rn? rozpa?it? a hned v za?átku p?echází do snookerové hry. Jako první boduje Stuart Pettman a rozehrává tak sv?j první náb?h v tomto framu. Bohu?el kon?í velmi slabým ziskem osmi bod? a ke stolu se dostává Ronnie O'Sullivan. Rázn? potápí svou první kouli a vypadá to, ?e se rozhodl tento frame získat. Zahrává velmi p?knou kombinaci (tzv. autobus) do rohové kapsy a op?t se posouvá o dal?í kr??ek k vytou?enému vít?zství.

50 bod? je na sv?t? a Ronnie pokra?uje ve své rychlé "raketové" jízd?. Pokud nic nepokazí, century break bude velmi brzy následovat. O'Sullivan nakonec zahrává 113ti bodový náb?h a získává tento frame pro sebe (113:8). Celkový stav je 4:3 pro Ronnie O'Sullivana.

8. frame

Stuart sice potápí jako první, ov?em kon?í to velmi ?patnou pozicí bílé koule v chumlu ?ervených a tak je Pettman nucen v dal?ím kroku zahrát jistotu. Ronnie to bohu?el nedoká?e zúro?it a Stuart se tak op?t dostává ke slovu. Dal?í ?patný rozst?el dostává Pettmana do velmi obtí?né pozice, která nakonec ukon?uje jeho za?ínající náb?h. Aktuální stav framu je 0:31.

O'Sullivan se ujímá ?ance a potápí své první koule. Bohu?el i jeho náb?h kon?í ziskem pouhých 25 bod? (chybou p?i h?e na dlouhou ?ervenou kouli do rohové kapsy). Pettman toho ihned vyu?ívá a okam?it? zvy?uje své skóre. Potápí r??ovou kouli, následuje t??ká ?ervená a je rozhodnuto. Stuart Pettman získává osmý frame a srovnává celkový stav na 4:4.

9. frame

Za?íná poslední rozhodující frame zápasu a v?bec není jasné, kdo to vyhraje. Ka?dá chyba m??e rozhodnout o vít?zství jednoho nebo druhého hrá?e. Bude to O'Sullivan nebo Pettman? T??ko ?íci.

O'Sullivan potápí první kouli a za?íná první náb?h zápasu. 25 bod? je v kapse, ale rozst?el ?ervených koulí se moc nepovedl a bohu?el není co hrát. Pettman se dostává ke slovu a rozehrává hru na jistotu. Ronnie ne?ekan? riskuje a potápí. Následn? v?ak chybuje p?i h?e na r??ovou (sou?asn? s r??ovou potápí i ?ervenou kouli) a zdá se, ?e nad?je na vít?zství jsou rázem v tahu. Stuart v?ak nedoká?e reagovat a chybuje na jednoduché ?ervené a p?enechává hru O'Sullivanovi.

Celý st?l je pom?rn? ?itelný a pokud O'Sullivan nic nepokazí, má tento frame a zárove? celý zápas v kapse. Musím se p?iznat, ?e takto dramatický záv?r zápasu jsem v?bec ne?ekal. Ronnie O'Sullivan je v?ak stále absolutn? v pohod? a dokazuje to perfektn? zahranou dlouhou ?ervenou podél dlouhého mantinelu. Frame kon?í výsledkem 81:6 a Ronnie O'Sullivan postupuje do dal?ích boj?. Kone?ný stav zápasu je 5:4.

Související články:
Kvalifikace UK Champ 2006: Judd Trump do druhého kola (15.11.2006)
Vít?zem Swiss Open 2006 se stal Matthew Couch (13.11.2006)
Malta Cup 2007: Kvalifikace aneb Koho p?ivítá lednová Malta? (07.11.2006)
Grand Prix 2006: 13 + 1 zajímavostí turnaje (01.11.2006)
Neil Robertson poprvé vyhrál snookerové Grand Prix 2006 (31.10.2006)
Ronnie O'Sullivan a John Higgins po ?tvrtfinále kon?í (31.10.2006)
Grand Prix 2006: Ronnie O'Sullivan do ?tvrtfinále, Ken Doherty mimo hru (28.10.2006)
Snooker Grand Prix 2006: Základní skupiny A-H (26.10.2006)
Grand Prix 2006: Výsledky kvalifikace aneb kdo postoupil ... (05.10.2006)
Aberdeen a John Higgins se t??í na ?íjnové Royal London Watches Grand Prix 2006 (08.09.2006)
Mark J. Williams porazil Johna Higginse ve finále Pot Black Cup 2006 (05.09.2006)
V zá?í startuje presti?ní Pot Black Cup 2006 ? (24.08.2006)
Finále Northern Ireland Trophy 2006 pro Dinga Junhui, Ronnie O'Sullivan kon?í druhý (24.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Ding Junhui porá?í v semifinále Stephena Lee (20.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Ronnie O?Sullivan do finále v nevídané podívané (19.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: P?ed branami ?tvrtfinále ... (18.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: "?arod?j" a "Raketa" kouzlí s novou h?lkou ... (16.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Zápasy prvního kola aneb kdo jde dál ... (15.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006 klepe na dve?e ... co p?iná?í? (03.08.2006)
Kalendá? World Snooker Tour sezony 2006/2007 (27.07.2006)
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.