Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

PHP

PHP aneb Jak odeslat e-mail (3)

Ji?í Luká? - PHP - 26. 02. 2001 - 31021 přečtení

Jak jsem vám v minulém dílu slíbil, tak dnes ?iním a v?nuji tento dne?ní záv?re?ný díl mého malého "mailového PHP kurzu" problematice hromadného rozesílání jednoho elektronického dopisu na více adres.

Hromadné rozesílání jednoho e-mailu na více adres

Pokud se nad vý?e vypsaným úkolem alespo? trochu zamyslíte a vezmete v potaz b??n? dostupné mo?nosti elektronické po?ty, musí vám být ihned jasné, ?e tuto akci lze provést t?emi zp?soby, respektive za pomoci t?ech r?zných parametr? elektronického dopisu, které jsem mimochodem v?echny ulo?eny v hlavi?ce e-mailu.

Konkrétn? se jedná o následující parametry/vlastnosti dopisu:

  1. P?íjemce dopisu - parametr: To
  2. Kopie dopisu - parametr: Cc
  3. Skrytá kopie dopisu - parametr: Bcc

Prost?ednictvím v?ech t?í vý?e vypsaných vlastností elektronického dopisu (a samoz?ejm? i jejich r?zných kombinací) lze doru?it kopie jednoho dopisu na více elektronických adres.

Proto?e struktura PHP scriptu, který by dokázal "umístit" více adres do alespo? jednoho z vý?e vyjmenovaných parametr? elektronického dopisu je opravdu jednoduchá a nikterak v?domostn? náro?ná, nebudu se nadále zdr?ovat popisem teorie a rad?ji vám ihned uká?i ukázkový kód, který celou v?c ?e?ení prost?ednictvím vlastnosti: P?íjemce dopisu (anglická zkratka p?íslu?ného parametru: To) a e-maily jednotlivých p?íjemc? získává z výpisu MySQL databáze (- bli??í informace týkající se rela?ního databázového serveru MySQL m??ete nalézt v rubrice Programátorova kuchy?).

Poznámka: ?ervená barva ozna?uje ve zdrojovém kódu taková místa, která jsou pro celý script ?e?ící na?e vý?e polo?ené zadání klí?ová!

<? ... dal?í kód ...
$zprava="Zde se nalézá text s ?eskou diakritikou!";
$zprava=Base64_Encode($zprava);
$hlavicka .= "From: admin@jmeno_serveru\n".
    "MIME-Version: 1.0\n".
    "Content-Type: text/plain; charset=\"windows-1250\"\n".
    "Content-Transfer-Encoding: base64";
for ($op=0;$op<$rotace;$op++):
   if ($op!=0):
     $emails .=",";
   endif;
   $emails .=mysql_Result($vysledekdotazu,$op,"email");
endfor;
mail($emails,$predmet,$zprava,$hlavicka);
... dal?í kód ...?>

Nosným základem celého scriptu z hlediska pln?ní námi ?ádané funkce je opakovací cyklus FOR, který do prom?nné $emails (- typu string) vlo?í takový po?et adres, který je v tomto p?ípad? p?ímo roven hodnot? prom?nné $rotace. Podmínka typu IF umíst?ná p?ímo v t?le tohoto opakovacího cyklu zaru?uje, ?e v?echny jednotlivé e-mailový adresy budou od sebe odd?leny ?árkou, p?i?em? se toto odd?lení nebude vyskytovat p?ed první ani za poslední adresou.

Proto?e vkládané hodnoty, tedy e-mailové adresy lze také získat nap?. z pole ?et?zc?, uvádím ní?e jako ukázkový p?íklad PHP script, ve kterém nejprve do pole zapí?i t?i adresy a pak je v druhé polovin? scriptu vlo?ím pomocí vý?e popsané rutiny do prom?nné $emails.

<? $eladresa[0]="petr@seznam.cz";
$eladresa[1]="tomas@seznam.cz";
$eladresa[2]="jirka@seznam.cz";
$rotace=3;

for ($op=0;$op<$rotace;$op++):
   if ($op!=0):
     $emails .=",";
   endif;
   $emails .=$eladresa[$op];
endfor;

echo $emails;
?>

Výstupem tohoto scriptu je následující ?et?zec petr@seznam.cz,tomas@seznam.cz,jirka@seznam.cz, který by po svém vhodném umíst?ní do PHP funkce Mail(); (viz. minulý p?íklad) zp?sobil, ?e takto odeslaný dopis by do?el na více e-mailových adres.

Co se tý?e vyu?ití ostatních parametr? elektronického dopisu pro rozeslání jednoho e-mailu na více adres, tak je postup prakticky stejný s tím, ?e se jednotlivé e-mailové adresy zapisují do jiné prom?nné.

Nu a touto poslední informací bych rád tento sv?j malý mailový PHP kurz ukon?il a zárove? vám pop?ál hezké a bezstarostné odesílání elektronické po?ty.

PS: Pokud vás toto téma zaujalo, tak vám doporu?uji p?e?íst si tento m?j star?í ?lánek, ve kterém vysv?tluji, co v?e lze s takovým e-mailem provést prost?ednictvím hypertextového odkazu.


Související články:
PHP aneb Jak odeslat e-mail (2) (13.02.2001)
PHP aneb Jak odeslat e-mail (1) (07.02.2001)
[Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.